emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014

Już można wnioskować o wypłatę zawieszonej w 2011 r. emerytury

Ustalanie prawa do emerytury oraz do jej wypłaty w ciągu ostatnich lat budziło wiele kontrowersji. Uzależnienie wypłaty emerytury przyznanej przed dniem 1 stycznia 2011 r. od uprzedniego rozwiązania stosunku pracy kontynuowanego z pracodawcą, na rzecz którego emeryt wykonywał zatrudnienie bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, bez względu na wysokość osiąganego z tego tytułu przychodu, nie zyskało aprobaty Trybunału Konstytucyjnego. Świadczeniobiorcy, którzy na mocy tej niekonstytucyjnej normy prawnej utracili prawo do wypłaty emerytury poczynając od dnia 1 października 2011 r., mogą odzyskać należność wraz z odsetkami.

Za sprawą wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt K 2/12 (Dz. U. poz. 1285), resort pracy po oszacowaniu kosztów związanych z wypłatą emerytom zaległych świadczeń przygotował projekt ustawy regulującej zasady ustalania i wypłaty emerytur.

Ustawa o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r., weszła w życie z dniem 19 lutego 2014 r.


Zasady wypłaty emerytury

O wypłatę zawieszonego świadczenia może wnioskować emeryt, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nabył prawo do emerytury przed dniem 1 stycznia 2011 r.,
   
 • jego prawo do emerytury zostało zawieszone w związku z kontynuowaniem przez niego po dniu 30 września 2011 r. zatrudnienia bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury.

Organ rentowy dokona wypłaty należnego świadczenia za odpowiedni okres przypadający od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r., w którym świadczenie było zawieszone. Kwotę należności stanowić będzie suma zwaloryzowanych emerytur. Należność powiększona zostanie o odsetki ustawowe, określone przepisami prawa cywilnego. Ustawodawca zastrzegł jednak, iż będą one przysługiwały co najwyżej do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 19 lutego 2014 r.

Trudno dyskutować z ustawową regulacją, nie sposób jednak nie dostrzec niekorzystnego dla świadczeniobiorców rozwiązania. Norma prawna w sposób jednoznaczny określiła datę, do której należne będą odsetki rekompensujące czas zwłoki w wypłacie świadczeń. Przepis ten jest kontrowersyjny w szczególności wobec dalszego unormowania dotyczącego terminu realizacji przez organ rentowy obowiązku wypłaty zawieszonej emerytury. Otóż na wydanie decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty wyrównania ZUS będzie miał aż 60 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Wypłata należności może więc przeciągnąć się w czasie, gdy okaże się, że organ rentowy zobowiązany będzie do prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Zwłoka ta nie wpłynie jednak na kwotę przysługujących świadczeniobiorcy odsetek.

Jak wynika z treści art. 5 wskazanej ustawy, wyjaśnienia będą wymagały kwestie związane z osiąganiem przychodów z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego albo z tytułu służby przez emeryta, który do dnia 31 października 2011 r. nie osiągnął wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet albo 65 lat dla mężczyzn. Kwota zawieszonej emerytury ustalona zostanie po uprzednim jej rozliczeniu za lata 2011 i 2012, na zasadach wskazanych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.


Niezbędny wniosek

Ponad wszelką wątpliwość organ rentowy nie podejmie działań z urzędu. Wypłata zawieszonej emerytury nastąpi wyłącznie na wniosek zainteresowanego, złożony w organie rentowym w każdym czasie począwszy od dnia 19 lutego 2014 r. Przypominamy, że projekt ustawy przewidywał ramy czasowe na złożenie wniosku przez osoby uprawnione, a mianowicie 12 miesięcy od momentu wejścia w życie ustawy. W ostatecznym brzmieniu aktu prawnego brak jest takich uregulowań.

Podkreślić należy, iż wyrównanie należności głównej oraz wypłata odsetek dotyczy zamkniętego okresu. Emeryci mający prawo do wyrównania nie powinni zwlekać ze złożeniem formalnego wniosku w tym zakresie.

Uprawnieni, którym ZUS w wyniku realizacji zapadłego wyroku sądu wypłacił zawieszoną emeryturę, ale nie wypłacił odsetek, mogą złożyć stosowny wniosek. Przy czym, jeśli wypłata emerytury nastąpiła przed dniem wejścia w życie ustawy (czyli przed 19 lutym 2014 r.), odsetki będą przysługiwały do dnia jej wypłaty. Gdy zaś wypłata zawieszonego świadczenia nastąpiła po dniu wejścia w życie ustawy, odsetki należne są wyłącznie do tego dnia. Na realizację tego wniosku organ rentowy będzie miał również 60 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Wydaje się jednak, że złożenie wniosku o wypłatę odsetek nie powinno wymagać prowadzenia jakiegokolwiek postępowania wyjaśniającego. Data złożenia wniosku o wypłatę odsetek powinna więc być tożsama z datą wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.


Sprawy w sądzie

Jak informuje ZUS na stronie internetowej www.zus.pl, jeżeli emeryt zgłosi wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury w sprawie, w której:

 • ZUS wniósł apelację, zostanie ona wycofana w całości lub w części i po zakończeniu postępowania sądowego wydana będzie decyzja,
   
 • emeryt wniósł odwołanie od decyzji odmawiającej wypłaty emerytury, ZUS zawiesi postępowanie do czasu zakończenia przez sąd - wskutek cofnięcia przez emeryta odwołania - postępowania sądowego prawomocnym orzeczeniem. ZUS wyda decyzję po zgłoszeniu przez emeryta wniosku o podjęcie postępowania.
Przykładowy wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury wraz z odsetkami
Kraków, dnia 19.02.2014 r.
Kazimierz Nowicki
ul. Ogrodowa 14
30-001 Kraków
O/ZUS
w Krakowie
Dot. E/121500/15

W N I O S E K

Na mocy ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur (…) (Dz. U. z 2014 r. poz. 169) zwracam się z wnioskiem o wypłatę zawieszonej emerytury wraz z przysługującymi odsetkami.

Należność proszę przekazać na konto wskazane we wniosku o emeryturę.

Dodatkowo podaję, iż w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. świadczyłem pracę osiągając z tego tytułu przychody w kwocie nieprzekraczającej dopuszczalnego pułapu 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Kazimierz Nowicki
W załączeniu:
zaświadczenie pracodawcy o kwocie przychodu osiągniętego w latach 2011 i 2012.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.12.2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 169)

www.EmeryturyiRenty.pl - Emerytury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.