emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023

Informacje o stanie konta i hipotetycznej emeryturze

Organ rentowy ma obowiązek wygenerowania i udostępniania ubezpieczonym informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS. Jest to ważna informacja. Składki ewidencjonowane na koncie ubezpieczonego odgrywają bowiem niebagatelną rolę przy ustalaniu wysokości świadczenia emerytalnego. Wpływają one w bezpośredni sposób na jego wysokość.

Emerytura według nowych zasad

Ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r. emerytura powszechna przysługuje po osiągnięciu 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Jej wysokość jest ustalana według nowych zasad i stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Do obliczenia wysokości nowej emerytury niezbędne jest wcześniejsze ustalenie wartości podstawy jej obliczenia. Jest to kwota:

 • składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury,
 • zwaloryzowanego kapitału początkowego,
 • środków zewidencjonowanych na subkoncie.

Kwestie te reguluje art. 25 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251), zwanej ustawą emerytalną.

Informacja ZUS

ZUS został zobligowany do udostępnienia ubezpieczonemu urodzonemu po 31 grudnia 1948 r. informacji o zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składkach ogółem, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230 ze zm.), zwanej ustawą systemową, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. ZUS ma obowiązek przekazania tej informacji do dnia 31 sierpnia każdego roku. Co więcej, zgodnie z art. 50 ust. 1, art. 50 ust. 1h-1i oraz art. 50 ust. 2b-2d ustawy systemowej informacje o stanie konta:

 • ZUS udostępnia ubezpieczonym, którzy w systemie teleinformatycznym tego organu utworzyli profil informacyjny,
 • na żądanie ubezpieczonego ZUS udostępnia również w formie pisemnej, przesyłając ją:
  • listem zwykłym na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 36 ust. 10 ustawy systemowej, albo
  • na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, które ZUS otrzymał jako ostatnie, jeżeli ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych przez więcej niż jednego płatnika składek lub
  • na podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych adres zamieszkania lub adres zameldowania albo na adres zameldowania na pobyt stały uzyskany z rejestru PESEL, jeżeli adres do korespondencji jest nieprawidłowy lub niepełny.

Ważne jest, że zakres danych objętych informacją o stanie konta to nie tylko informacja o hipotetycznej emeryturze (patrz ramka).

Hipotetyczna emerytura

Wysokość hipotetycznej emerytury nie jest podawana wszystkim ubezpieczonym. Ustawodawca zastrzegł bowiem, że podaje się ją ubezpieczonemu urodzonemu po 31 grudnia 1948 r., który na dzień 31 grudnia poprzedniego roku ukończył co najmniej 35 lat.

Z regulacji ustawowych wynika, że ubezpieczonemu podaje się informację o wysokości hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku emerytalnym wynoszącym 60 lat dla kobiety i 65 dla mężczyzny, według stanu konta ubezpieczonego oraz gdyby za każdy pełny miesiąc przypadający do osiągnięcia tego wieku na jego koncie była ewidencjonowana hipotetyczna kwota składki obliczona przez podzielenie ogólnej kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne przez wyrażony w miesiącach okres podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu.

Natomiast gdy:

 • do osiągnięcia wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, ubezpieczonemu brakuje nie więcej niż 5 lat, podaje się dodatkowo informacje o wysokości hipotetycznej emerytury, jaką by uzyskał w wieku przekraczającym ten wiek o rok, dwa, trzy, cztery i pięć lat lub
 • ubezpieczony przekroczył wiek emerytalny, wynoszący 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, i nie wystąpił o ustalenie emerytury, hipotetyczną emeryturę oblicza się dla jego faktycznego wieku oraz kolejnych pięciu lat,

według stanu konta ubezpieczonego oraz po jego zwiększeniu o kwotę hipotetycznych składek.

Stanowi o tym art. 50 ust. 1b-1e ustawy systemowej.

Wysokość hipotetycznej emerytury oblicza się zatem na parę sposobów (uwzględniając wiek ubezpieczonego), tj. przede wszystkim:

 • według stanu konta ubezpieczonego, a więc po przyjęciu, że na konto ubezpieczonego nie wpływają już żadne składki i
 • po zwiększeniu stanu konta ubezpieczonego o kwotę hipotetycznych składek, a więc zakładając, że na konto ubezpieczonego będą wpływały składki średnio w tej samej wysokości.

W każdym z przypadków wysokość hipotetycznej emerytury oblicza się przez podzielenie sumy składek i kapitału początkowego przez średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzny lub w wieku, o którym mowa w art. 50 ust. 1d i ust. 1e ustawy systemowej. Natomiast wysokość hipotetycznej emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku przekraczającym wiek 60 lat lub 65 lat, oblicza się przez podzielenie sumy składek i kapitału początkowego przez średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku.

Dla potrzeb obliczenia hipotetycznej emerytury przyjmowane jest średnie dalsze trwanie życia według tablicy trwania życia, ogłaszanej przez Prezesa GUS na podstawie przepisów ustawy emerytalnej, obowiązującej w dniu 31 grudnia ostatniego roku.

Hipotetycznej emerytury nie oblicza się:

 • ubezpieczonemu, który na dzień 31 grudnia poprzedniego roku ukończył co najmniej 35 lat, ale ma ustaloną wysokość emerytury na zasadach określonych w art. 26 lub art. 183 ustawy emerytalnej, a więc odpowiednio w całości według nowych zasad lub w sposób mieszany,
 • w roku, w którym jest przesyłana informacja o stanie konta, jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia tego roku do dnia przesłania tej informacji ubezpieczonemu ustalono wysokość emerytury na podstawie wymienionych wcześniej przepisów.

W informacji o stanie konta organ rentowy podaje wysokość:

- zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składkach ogółem, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy systemowej, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku,
- zwaloryzowanego kapitału początkowego według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, w przypadku gdy kapitał ten został już ubezpieczonemu obliczony,
- hipotetycznej emerytury, podawanej zasadniczo ubezpieczonemu, który na dzień 31 grudnia poprzedniego roku ukończył co najmniej 35 lat,
- kwot składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej ogółem, zewidencjonowanych na subkoncie według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku,
- składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na subkoncie:
należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek,
wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,

za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, w wysokości nominalnej w podziale na miesiące,

- składek na ofe, należnych i odprowadzonych,
- składek należnych i wpłaconych zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w art. 40a ust. 4 ustawy systemowej.

www.EmeryturyiRenty.pl - Emerytury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.