emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016

Dokumentowanie wysokości zarobków przyjmowanych do podstawy wymiaru emerytury

Czy przy ustalaniu wysokości emerytury ZUS uwzględni zarobki wskazane w legitymacji ubezpieczeniowej? Jak udowodnić wysokość wynagrodzenia, gdy zakład pracy już nie istnieje?

Dokumentowanie wysokości zarobków przyjmowanych do podstawy wymiaru emerytury
rys. Dokumentowanie wysokości zarobków przyjmowanych do podstawy wymiaru emerytury

Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. nr 237, poz. 1412), środkiem dowodowym potwierdzającym wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu oraz uposażenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty są zaświadczenia pracodawcy lub innego płatnika składek, legitymacja ubezpieczeniowa lub inny dokument, na podstawie którego można ustalić wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu lub uposażenia. Zatem obok najbardziej rozpowszechnionego zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS Rp-7), osoba ubiegająca się o emeryturę lub rentę może przedłożyć legitymację ubezpieczeniową lub dokumentację z archiwum lub innych jednostek upoważnionych do przechowywania dokumentów.

Legitymacja ubezpieczeniowa jest drugim co do ważności dowodem przyjmowanym przez ZUS dla udowodnienia wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru świadczenia. Jest ona samoistnym środkiem dowodowym, a więc na podstawie wpisów w niej dokonanych pracodawca nie musi wystawiać zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia. Z tym jednak, że legitymacja ubezpieczeniowa jako dowód potwierdzający wysokość osiąganych wynagrodzeń za poszczególne lata kalendarzowe musi spełniać określone wymogi. Każdy zapis w legitymacji powinien zawierać pieczątkę nagłówkową zakładu pracy lub odręcznie wpisaną jego nazwę, datę rozpoczęcia pracy, zajmowane stanowisko oraz oznaczenie roku kalendarzowego i wysokość wynagrodzenia uzyskanego w tym okresie, a także pieczątkę, datę i podpis pracownika upoważnionego do jego dokonania. W sytuacji, gdy wpis był sporządzony w latach 1950-1990, w legitymacji starego typu, to nie jest formalnie wymagane, aby pieczątka pracownika dokonującego wpisu zawierała imię, nazwisko i stanowisko. Wystarczającym jest, aby zamieszczono pieczęć nagłówkową zakładu pracy, datę i parafkę pracownika. W legitymacjach wystawionych według wzoru obowiązującego od 1991 r. wymagane jest, aby informacje dotyczące okresu zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzenia były opatrzone imienną pieczątką pracownika.

W sytuacji, gdy dane z legitymacji nie spełniają wszystkich wymogów formalnych lub są niekompletne, ale nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, mogą zostać uwzględnione przez ZUS jako środek dowodowy do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia. W niektórych przypadkach ZUS wymaga przedstawienia innego dodatkowego dokumentu (np. umowy o pracę, angażu).

Odpowiadając na drugie pytanie, wyjaśniamy, że w sytuacji gdy zakład pracy nie istnieje i nie ma następcy prawnego, a pracownik nie posiada zaświadczenia oraz odpowiednich wpisów w legitymacji ubezpieczeniowej, ZUS dopuszcza jako środek dowodowy dokumentację płacową sporządzoną przez archiwum lub uwierzytelnioną kopię sporządzoną przez inne instytucje przechowujące dokumentację danego zakładu lub prywatnego przechowawcę.


Zwracamy uwagę!
Archiwa nie są upoważnione do wystawiania zaświadczeń potwierdzających wysokość osiąganych wynagrodzeń, a jedynie do wydawania odpisów, kopii czy wyciągów. Każdy taki dokument powinien być uwierzytelniony przez osobę kierującą archiwum. W praktyce archiwa wydają osobom zainteresowanym kserokopie kart wynagrodzeń, list płac oraz akt osobowych, które stanowią wiarygodny środek dowodowy do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty.

www.EmeryturyiRenty.pl - Emerytury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60