emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 18 (1163) z dnia 2.03.2015

Świadczenie przedemerytalne dla prowadzącego działalność

Od prawie 2 lat prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą opłacając tzw. mały ZUS. Mam udokumentowane ponad 20 lat pracy i wkrótce kończę 56 lat. Chcę zlikwidować działalność, ponieważ nie dam rady jej prowadzić i płacić wyższych składek. Zamierzam złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Czy to prawda, że warunkiem uzyskania świadczenia jest prowadzenie działalności przez 2 lata i pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez 6 miesięcy? Dowiedziałam się, że płacąc mały ZUS nie otrzymam zasiłku dla bezrobotnych. Jakie dokładnie warunki muszę spełnić, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne? Czy ewentualnie przysługuje jakieś odwołanie?

Świadczenie przedemerytalne dla prowadzącego działalność
rys. Świadczenie przedemerytalne dla prowadzącego działalność

Świadczenie przedemerytalne przysługuje m.in. osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, które po określonym przez ustawodawcę okresie jej prowadzenia mają problemy ze znalezieniem nowego zatrudnienia. Jest to jednak bardzo ogólne założenie. Od osoby, której ma być przyznane świadczenie przedemerytalne, wymaga się spełnienia szeregu warunków. Zostały one określone w art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 ze zm.).

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność uzyska prawo do świadczenia przedemerytalnego, jeśli do dnia ogłoszenia upadłości:

 • przez okres nie krótszy niż 24 miesiące nieprzerwanie prowadziła działalność i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne,

a ponadto:

 • ukończyła co najmniej 61 lat - mężczyzna i 56 lat - kobieta,
   
 • posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący 25 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet.

Świadczenie przedemerytalne przysługuje wymienionej osobie po upływie co najmniej 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:

 • nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna,
   
 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
   
 • złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.


Poczynając od 1 marca 2015 r. świadczenie przedemerytalne, co do zasady, wynosi 1.027,39 zł.


W szczególnie uzasadnionych przypadkach ZUS, na wniosek osoby zainteresowanej, może przywrócić termin złożenia wniosku.

Co ważne, warunek nieprzerwanego prowadzenia pozarolniczej działalności musi być spełniony do dnia ogłoszenia upadłości, tj. do dnia, w którym sąd wydał postanowienie w tej sprawie.

Za okres uprawniający do emerytury uważa się okres ustalony zgodnie z art. 5-9, art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ustawy emerytalnej.

Tak więc, aby uzyskać prawo do świadczenia przedemerytalnego, Czytelniczka musi m.in. prowadzić działalność gospodarczą nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące i opłacać z tego tytułu składki oraz pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni, a zaprzestanie prowadzenia działalności musi nastąpić z powodu ogłoszenia jej upadłości w sposób prawem określony. Ponadto, w przeciwieństwie do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, do uznania przez ZUS, że został spełniony warunek nieprzerwanego prowadzenia przez 24 miesiące pozarolniczej działalności gospodarczej i opłacania z tego tytułu składek, nie ma znaczenia ich wysokość.

Od wydanej przez organ rentowy decyzji w sprawie świadczenia przedemerytalnego przysługuje środek zaskarżenia w postaci odwołania. Co do zasady, składa się je za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, w terminie miesiąca od jej otrzymania. Sprawę rozpoznaje sąd powszechny z reguły właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby odwołującej się. Przy czym odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego pełnomocnika. Omawiane kwestie powinny być zawarte w pouczeniu wydanej przez ZUS decyzji.

Dopiero w sytuacji niewypłacalności można uznać, iż osoba prowadząca działalność gospodarczą utraciła źródło utrzymania. Samo pojęcie nierentowności działalności gospodarczej jest pojęciem nieprecyzyjnym, uzależnionym również od czynników nieobiektywnych.

Z wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. akt III AUa 189/13

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60