emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 35 (1076) z dnia 30.04.2014

Kiedy ustaje prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Świadczenie przedemerytalne, jak sama nazwa wskazuje, przysługuje przed nabyciem uprawnień emerytalnych. Jest ono przyznawane w szczególności osobom zwalnianym z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawców, po spełnieniu przez wnioskujących szeregu warunków. Należność finansowana ze środków Funduszu Pracy ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu. Ponadto prawo do świadczenia przedemerytalnego może ustać albo zostać zawieszone w okolicznościach enumeratywnie wymienionych przez ustawodawcę.


Zasady wypłaty świadczenia

Postępowanie w sprawie świadczenia przedemerytalnego wszczynane jest na wniosek osoby zainteresowanej. Do wniosku muszą być załączone odpowiednie dokumenty, które w sposób niebudzący wątpliwości potwierdzają okoliczności niezbędne do wydania pozytywnej dla zainteresowanego decyzji. Będą to m.in. świadectwa pracy oraz inne dokumenty potwierdzające przebyte okresy składkowe i nieskładkowe a także okresy pracy w gospodarstwie rolnym i odpowiednie dokumenty wydane przez urząd pracy.

Prawo do świadczenia przyznawane jest od następnego dnia po złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów. Złożenie przez zainteresowanego jakiegokolwiek wymaganego przez ustawodawcę dokumentu w terminie późniejszym, czyli po złożeniu wniosku, może spowodować ustalenie prawa do wnioskowanego świadczenia od następnego dnia po złożeniu tego dodatkowego dokumentu. Dla ubezpieczonego będzie to konkretna strata finansowa.

Po spełnieniu przez zainteresowanego wymaganych warunków organ rentowy wydaje decyzję o przyznaniu prawa do świadczenia przedemerytalnego. Wydany akt administacyjny zawiera w swej treści m.in. wskazanie terminu płatności przyznanej należności, którą wypłaca się za miesiąc kalendarzowy.


Ustanie prawa do świadczenia

Jak już wskazano świadczenie przedemerytalne przysługuje przed nabyciem uprawnień do emerytury. Uzyskanie prawa do emerytury zarówno wcześniejszej, jak i powszechnej to jeden z powodów, dla których następuje wstrzymanie wypłaty przyznanego świadczenia przedemerytalnego.

Ustawodawca określił, iż prawo do świadczenia ustaje:

 • na wniosek osoby pobierającej,
   
 • w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego określonego w odrębnych przepisach,
   
 • z dniem osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną,
   
 • z dniem nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie (samoistne lub zależne) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe albo współwłasności nieruchomości rolnej, jeżeli udział przekracza 2 ha przeliczeniowe,
   
 • wraz ze śmiercią osoby uprawnionej.

Gdy prawo do omawianego świadczenia ustanie, następuje wstrzymanie jego wypłaty. Ma to miejsce poczynając od:

 • miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym pobierający świadczenie złoży wniosek,
   
 • dnia nabycia prawa do emerytury ustalonej decyzją,
   
 • dnia osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego,
   
 • dnia nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie (samoistne bądź zależne) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe albo współwłasności nieruchomości rolnej, jeżeli udział przekracza 2 ha przeliczeniowe,
   
 • miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zmarła osoba uprawniona,
   
 • najbliższego możliwego technicznie terminu płatności, jeżeli wstrzymanie wypłaty świadczenia przedemerytalnego nie było możliwe od dnia nabycia prawa do emerytury lub prawa własności albo objęcia w posiadanie nieruchomości rolnej.

Tak stanowi art. 4 ust. 1 i 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.


Obowiązki świadczeniobiorcy

Osoba uprawniona jest obowiązana zawiadomić organ rentowy o okolicznościach powodujących ustanie prawa do świadczenia.

W przypadku pobrania świadczenia przedemerytalnego po zaistnieniu jednej z wymienionych okoliczności, zostaje ono uznane za nienależnie wypłacone i podlega zwrotowi w trybie określonym w ustawie emerytalnej.

Jeżeli prawo do wcześniejszej lub powszechnej emerytury zostanie przyznane świadczeniobiorcy przez jednostkę organizacyjną ZUS wypłacającą świadczenie przedemerytalne, nie powinno dojść do nadpłaty. Ale nawet w takiej sytuacji ustawodawca nie zwolnił ubezpieczonego z wykonania ciążącego na nim obowiązku.

W razie gdy osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne nie powiadomi organu rentowego o zajściu okoliczności powodujących ustanie prawa do niego, ZUS uprawniony został do dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych kwot za okres, nie dłuższy niż 3 lata. Jeżeli osoba uprawniona powiadomi organ rentowy o zaistnieniu okoliczności, które skutkują ustaniem prawa, a pomimo to będzie ono nadal wypłacane, zwrotowi będą podlegały kwoty nienależnie pobranych świadczeń za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. W każdym z tych przypadków nienależnie pobrane świadczenia będą podlegały zwrotowi wraz z odsetkami. Jest to więc dodatkowa sankcja dla świadczeniobiorców.

Ustawodawca przewidział również, iż prawo do świadczenia przedemerytalnego może ulec zawieszeniu. Ma to miejsce w przypadku nabycia przez osobę pobierającą świadczenie przedemerytalne prawa do:

» renty z tytułu niezdolności do pracy lub
» renty inwalidzkiej albo
» podjęcia wypłaty renty strukturalnej lub
» świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej.

W razie nabycia przez osobę uprawnioną do świadczenia przedemerytalnego prawa do renty rodzinnej lub uposażenia rodzinnego wypłaca się jedno z tych świadczeń - wyższe lub wybrane przez uprawnionego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170)

Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.)

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

PIT 2022 - Korzystaj bezpłatnie - https://www.gofin.pl/pit/
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.