emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014

Świadczenie przedemerytalne wyłącznie dla bezrobotnych

Likwidacja zakładu albo stanowiska pracy może być okolicznością uzasadniającą przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego. Jest ono jednak przewidziane wyłącznie dla osób pozostających bez pracy. Aby zatem skorzystać z tego świadczenia, osoba nim zainteresowana powinna najpierw uzyskać status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku.


Uprawnieni do świadczenia

Ograniczenie prawa do wcześniejszych emerytur oraz wydłużenie powszechnego wieku emerytalnego to czynniki, dzięki którym wzrosło zainteresowanie uzyskaniem prawa do świadczenia przedemerytalnego. Może ono bowiem zapewnić środki utrzymania, aż do uzyskania uprawnień emerytalnych.

Ze świadczenia tego mogą jednak skorzystać jedynie osoby, które zostały wyłączone z rynku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, a więc m.in. z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Przy czym nie dotyczy to wszystkich ubezpieczonych, a wyłącznie tych, którzy:

 • ukończyli określony wiek, tj. odpowiednio 55 lub 56 lat kobieta oraz 60 lub 61 lat mężczyzna i/lub
   
 • posiadają okres uprawniający do emerytury, wynoszący odpowiednio: 20, 30, 34 lub 35 lat -kobieta i 25, 35, 39 lub 40 lat - mężczyzna.

Przez okres uprawniający do emerytury należy rozumieć okres ustalony zgodnie z przepisami art. 5-9, art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną.


Status osoby bezrobotnej

Oprócz tych tzw. warunków szczególnych, zindywidualizowanych, uzależnionych od stażu pracy, wieku i przyczyn rozwiązania stosunku pracy, każdy ubezpieczony zainteresowany uzyskaniem prawa do świadczenia przedemerytalnego musi spełnić warunki ogólne, jednakowe dla wszystkich, a związane z udowodnieniem braku możliwości zatrudnienia.

Świadczenie to przysługuje bowiem osobie posiadającej status osoby bezrobotnej, która:

 • przez okres co najmniej 6 miesięcy pobierała zasiłek dla bezrobotnych oraz
   
 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

W świetle art. 2 pkt 11 i 43 ustawy o promocji zatrudnienia:

 • zatrudnienie - oznacza wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą,
   
 • inna praca zarobkowa - to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym agencyjnej, zlecenia, o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.

Natomiast zasady nabywania uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych zostały określone w art. 71 z uwzględnieniem art. 75 ustawy o promocji zatrudnienia.


6-miesięczny okres pobierania zasiłku

Z przedstawionych reguł nabywania uprawnień do świadczenia przedemerytalnego wynika, iż bezrobotny nie może bez uzasadnionej przyczyny odmówić przyjęcia np. zatrudnienia w ramach robót publicznych. Oznacza to, że taką zaproponowaną przez urząd pracę należy podjąć.

Czy może to mieć negatywny wpływ na uprawnienia do omawianego świadczenia? I jak w takim przypadku obliczany jest 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych?

Otóż po pierwsze, podjęcie zaproponowanego przez powiatowy urząd pracy zatrudnienia nie stanowi przeszkody w uzyskaniu prawa do świadczenia przedemerytalnego, oczywiście po zakończeniu takiej pracy.

Po drugie, do okresu wymaganych co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych wlicza się:

 • okresy, za które - zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia - prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie przysługiwało, a także
   
 • okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia - oraz zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, podjętego w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych.


Terminowy wniosek

Dla celów uzyskania prawa do świadczenia przedemerytalnego istotny jest moment wystąpienia ze stosownym wnioskiem. W świetle art. 2 ust. 3-5a ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, powinien być on złożony odpowiednio:

 • w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub
   
 • w ciągu 14 dni od ustania zatrudnienia, w tym w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych albo innej pracy zarobkowej, jeżeli w okresie pobierania zasiłku osoba bezrobotna wykonywała inną pracę zarobkową lub zatrudnienie w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, albo była zatrudniona w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, a wykonywanie jednej z tych prac ustało po upływie 6-miesięcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych.


Wymagane dokumenty

Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustala się od następnego dnia po dniu złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Zaliczają się do nich, oprócz dowodów pozwalających na ustalenie np. przyczyn uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy (świadectwo pracy zawierające podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego) oraz potwierdzających wymagany okres uprawniający do emerytury, m.in. te związane z bezrobociem. Chodzi tu w głównej mierze o:

 • dokument wydany przez powiatowy urząd pracy poświadczający: co najmniej 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, status osoby bezrobotnej oraz fakt, iż w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych wnioskodawca - bez uzasadnionej przyczyny - nie odmówił przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia,
   
 • dokument potwierdzający wykonywanie innej pracy zarobkowej, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
   
 • zaświadczenie urzędu pracy o dacie zarejestrowania osoby, która utraciła prawo do renty,
   
 • decyzję wydaną przez urząd pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w przypadku osób, które utraciły to prawo z powodu upływu okresu, na jaki zasiłek został przyznany.

Ich brak lub też złożenie po ustawowym terminie skutkować może wydaniem przez ZUS decyzji odmawiającej prawa do świadczenia przedemerytalnego.

Warto dodać, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przywrócenia wymienionych terminów. Dokonuje tego organ rentowy na wniosek osoby zainteresowanej.

"Organ rentowy przyznaje świadczenie przedemerytalne wyłącznie od następnego dnia po złożeniu wniosku, a nie po spełnieniu wszystkich warunków do jego otrzymania. Tym samym, utrata statusu osoby bezrobotnej przed zgłoszeniem wniosku o świadczenie przedemerytalne, niezależnie jednak od jego ponownego uzyskania, w sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości, eliminuje wnioskodawcę z kręgu osób uprawnionych do tegoż świadczenia".

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 marca 2013 r., sygn. akt III AUa 1373/12

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170)

Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.)

Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.)

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

PIT 2022 - Korzystaj bezpłatnie - https://www.gofin.pl/pit/
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.