emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 86 (1023) z dnia 28.10.2013

Świadczenie przedemerytalne nie tylko dla byłych pracowników

Zdarza się, że osoby aktywne zawodowo w pewnym momencie, nie ze swej winy, pozostają bez pracy. Jeżeli mają odpowiedni wiek i/lub posiadają długi staż pracy, ale nie spełniają warunków uprawniających ich do przejścia na emeryturę, mogą starać się o przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego. Co istotne, dotyczy to nie tylko pracowników likwidowanych firm, ale również innych ubezpieczonych, którzy musieli zakończyć albo nie mogą kontynuować kariery zawodowej.

Do grona osób, które mogą skorzystać z prawa do świadczenia przedemerytalnego, zaliczają się nie tylko byli pracownicy, którzy utracili możliwość kontynuowania zatrudnienia przykładowo w wyniku likwidacji całego zakładu lub zajmowanego przez nich stanowiska pracy (patrz tabela).

Warunki, jakie musi spełnić dany ubezpieczony, aby uzyskać prawo do świadczenia przedemerytalnego

Osoba uprawniona (były/była)

Okoliczność uzasadniająca przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego

Wymagany
wiek

Wymagany okres uprawniający do emerytury *

pracownik

Rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego:

z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego zainteresowany uzyskaniem świadczenia był zatrudniony lub pozostawał w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy,

do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego co najmniej:
» 56 lat - kobieta
» 61 lat - mężczyzna
» 20 lat - kobieta
» 25 lat - mężczyzna
do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego co najmniej:

bez względu na wiek

» 34 lata - kobieta
» 39 lat - mężczyzna
z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym osoba ubiegająca się o świadczenie była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego co najmniej:
» 55 lat - kobieta
» 60 lat - mężczyzna
» 30 lat - kobieta
» 35 lat - mężczyzna
do dnia rozwiązania stosunku pracy co najmniej:

bez względu na wiek

» 35 lat - kobieta
» 40 lat - mężczyzna

osoba prowadząca działalność pozarolniczą

Ogłoszenie upadłości pozarolniczej działalności prowadzonej nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 24 miesiące, za który zostały opłacone składki na ubezpieczenia społeczne

do dnia ogłoszenia upadłości pozarolniczej działalności co najmniej:
» 56 lat - kobieta
» 61 lat - mężczyzna
» 20 lat - kobieta
» 25 lat - mężczyzna

rencista

Ustanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i zarejestrowanie się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty.

do dnia, w którym ustało prawo do renty co najmniej:
» 55 lat - kobieta
» 60 lat - mężczyzna
» 20 lat - kobieta
» 25 lat - mężczyzna
* okres ustalony zgodnie z przepisami art. 5-9, art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.)

O świadczenie takie mogą bowiem ubiegać się również byli przedsiębiorcy oraz osoby, które utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Oczywiście i w ich przypadku muszą być spełnione dość rygorystyczne warunki. Zostały one wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.


Dla byłego przedsiębiorcy

Z prawa do świadczenia przedemerytalnego mogą skorzystać osoby, które prowadziły własną działalność pozarolniczą, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące i za okres ten opłaciły składki na ubezpieczenia społeczne. Przy czym powodem zakończenia aktywności zawodowej dla celów uzyskania omawianego świadczenia nie może tu być "zwykłe" zamknięcie firmy, poprzez likwidację działalności np. ze względu na problemy finansowe. Ustawodawca przewidział bowiem możliwość przyznania świadczenia przedemerytalnego wyłącznie po ogłoszeniu upadłości prowadzonej działalności pozarolniczej.

Dodatkowym warunkiem jest legitymowanie się do dnia, w którym sąd wydał postanowienie w sprawie upadłości, stosownym wiekiem (56 lat w przypadku kobiet i 61 lat dla mężczyzn) i stażem uprawniającym do emerytury (odpowiednio: 20 i 25 lat).


Dla byłego rencisty

Okolicznością uzasadniającą prawo do świadczenia przedemerytalnego może być również ustanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, przez osobę, która do tego czasu ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta i 60 lat - mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący odpowiednio co najmniej 20 i 25 lat. Były rencista musi jednak zarejestrować się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty.

Co istotne, warunek terminowego zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy ZUS uważa za spełniony także wówczas, gdy osoba, która utraciła prawo do renty, zarejestruje się w tym urzędzie w ciągu 30 dni od daty wydania decyzji odmawiającej przyznania renty na dalszy okres.

Warto dodać, iż ustanie prawa do renty oznacza utratę dalszych uprawnień do tego świadczenia, które nastąpiło np. wskutek:

 • upływu okresu, na jaki była przyznana ta renta i niezgłoszenia wniosku o ustalenie prawa do tej renty na dalszy okres, albo
 • orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o zdolności do pracy.

Natomiast za dzień ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy uważa się:

 • pierwszy dzień miesiąca przypadający po miesiącu, do którego przysługiwała renta okresowa lub
 • dzień określony w decyzji organu rentowego, jeżeli przyczyna ustania tego prawa jest inna niż upływ okresu, na jaki przyznano rentę.


Po półrocznym bezrobociu

Oczywiście byli renciści i przedsiębiorcy, oprócz wymienionych warunków szczególnych, przewidzianych wyłącznie dla tych grup uprawnionych, w celu uzyskania prawa do świadczenia przedemerytalnego muszą jeszcze spełnić kryteria ogólne, dotyczące wszystkich osób ubiegających się o to świadczenie.

W świetle art. 2 ust. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, świadczenie to może być przyznane osobie zarejestrowanej jako bezrobotna, po upływie co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia. Dodatkowo wymagane jest, aby osoba ta:

 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, a także
 • złożyła wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, choć w uzasadnionych przypadkach ZUS, na wniosek osoby zainteresowanej, może przywrócić termin złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170)

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

PIT 2022 - Korzystaj bezpłatnie - https://www.gofin.pl/pit/
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.