emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020

Zmiana kwot istotnych dla osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego

Świadczenie przedemerytalne jest jednym ze świadczeń przyznawanych spełniającym określone warunki ubezpieczonym, przed ukończeniem przez nich wieku emerytalnego. Mimo wymogu legitymowania się konkretnym okresem uprawniającym do emerytury, w żaden sposób nie wpływa on na wysokość należnego świadczenia, w głównej mierze przyznawanego w kwocie ryczałtowej, która podlega corocznej waloryzacji. Zmienia się ona zatem co roku z dniem 1 marca, podobnie jak limity przychodów uzależnione od przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji.

Uprawnieni do świadczenia

Z prawa do świadczenia przedemerytalnego mogą skorzystać m.in. osoby, z którymi rozwiązano stosunek pracy lub stosunek służbowy z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy albo z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Pełny katalog osób uprawnionych do tego świadczenia został zawarty w art. 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, który jednocześnie szczegółowo określa warunki uzyskania prawa do tego świadczenia. Można je podzielić na tzw.:

 • zindywidualizowane - dotyczące m.in. ukończenia wymaganego wieku i/lub legitymowania się określonym okresem uprawniającym do emerytury, zróżnicowane w zależności od okoliczności wyłączenia z rynku pracy oraz
   
 • ogólne - jednakowe dla wszystkich ubiegających się o to świadczenie, związane z posiadaniem statusu osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku.

Wysokość świadczenia

Choć dla celów przyznania świadczenia przedemerytalnego wymagane jest m.in.:

 • legitymowanie się konkretnym okresem ustalonym zgodnie z przepisami art. 5-9, art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ustawy z o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 ze zm.), zwanej ustawą emerytalną, a więc m.in. okresem składkowym i nieskładkowym, a ponadto
   
 • dołączenie do wniosku dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do emerytury oraz jej wysokości,

wysokość świadczenia przedemerytalnego nie jest uzależniona ani od przebytego stażu pracy, ani od wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne lub emerytalne i rentowe.

Przyznawane jest ono bowiem w określonej przez ustawodawcę (w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych) kwocie ryczałtowej. Wyjątek stanowi świadczenie należne osobom, które uzyskały do niego prawo w związku z ustaniem prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat. W ich przypadku świadczenie przedemerytalne nie może być wyższe niż ostatnio otrzymywana renta.

Kwota świadczenia podlega następnie waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie emerytalnej, a więc co roku z dniem 1 marca.

Choć, co do zasady, waloryzacja ta powinna polegać na pomnożeniu kwoty świadczenia przez obowiązujący w danym roku kalendarzowym wskaźnik waloryzacji, to jednak ustawodawca zdecydował, iż w 2020 r., wzorem roku ubiegłego, świadczenie to zostanie podniesione do konkretnej wartości. Za sprawą art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 252) z dniem 1 marca 2020 r. wzrosło ono z obowiązującej do 29 lutego 2020 r. kwoty ryczałtowej 1.140,99 zł do 1.210,99 zł miesięcznie.

Limity przychodu

Z dniem 1 marca każdego roku następuje również zmiana limitów przychodu dla aktywnych zawodowo świadczeniobiorców, tj. tzw. graniczna i dopuszczalna kwota przychodu, których przekroczenie skutkuje odpowiednio zawieszeniem lub stosownym zmniejszeniem świadczenia przedemerytalnego. Wynoszą one odpowiednio 70% i 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych, z zaokrągleniem do pełnych 10 groszy w górę, i obowiązują w całym roku rozliczeniowym, obejmującym okres od dnia 1 marca danego roku do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2019 r. wyniosło 4.918,17 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 174), a więc wzrosło w stosunku do takiego wynagrodzenia z 2018 r. (wynosiło wówczas 4.585,03 zł). Dla świadczeniobiorców oznacza to możliwość uzyskiwania w nowym okresie rozliczeniowym, który rozpoczął się z dniem 1 marca 2020 r., wyższych przychodów bez określonych konsekwencji dla pobieranego świadczenia (patrz tabela).

Gwarantowana kwota świadczenia

Gdy kwota przychodu uzyskiwanego przez świadczeniobiorcę przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, ale nie jest wyższa od granicznej kwoty przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu z założenia o kwotę tego przekroczenia. Jeżeli w wyniku tego zmniejszenia kwota świadczenia przedemerytalnego byłaby niższa niż określona przez ustawodawcę (w art. 5 ust. 4 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych) tzw. gwarantowana kwota świadczenia, świadczenie przedemerytalne wypłacane jest w tej właśnie gwarantowanej wysokości.

W minionym okresie rozliczeniowym gwarantowana kwota świadczenia wynosiła 570,50 zł i podobnie jak samo świadczenie powinna podlegać zwiększeniu za sprawą waloryzacji. Jednak z dniem 1 marca i ona w tym roku, zamiast wskaźnikiem waloryzacji, została podniesiona do konkretnej wartości, tj. do 605,50 zł.

Rozliczenie przychodu

Rozpoczęcie nowego okresu rozliczeniowego oznacza zakończenie się poprzedniego okresu rozliczeniowego, co wiąże się z koniecznością wywiązania się z nałożonego na świadczeniobiorców obowiązku poinformowania organu rentowego o wysokości przychodu uzyskanego w minionym roku rozliczeniowym, z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach tego roku. Co więcej, obowiązek ten spoczywa także odpowiednio na pracodawcy i zleceniodawcy lub innym płatniku składek, a w przypadku osoby pełniącej służbę - na właściwej jednostce organizacyjnej.

Wymagana informacja powinna być złożona w terminie do dnia 31 maja następnego roku. Ponieważ jednak wskazany dzień w 2020 r. przypada na niedzielę, ostateczny termin na złożenie wymaganego powiadomienia upłynie z dniem 1 czerwca 2020 r. Będzie ono podstawą do rozliczenia przychodu, które następuje po zakończeniu roku rozliczeniowego i jest przeprowadzane w formie rozliczenia rocznego lub miesięcznego, w zależności od tego, która z nich jest korzystniejsza dla świadczeniobiorcy.

Wpływ zmiany przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na limity przychodu uzyskiwanego przez osoby na świadczeniu przedemerytalnym
Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Limity przychodu
w okresie dopuszczalna kwota przychodu graniczna kwota przychodu
w roku kwota miesięczna roczna miesięczna roczna
(1) (2) (3) (4) = (2) × 25%* (5) = (4) × 12 (6) = (2) × 70%* (7) = (6) × 12
2018 4.585,03 zł od 1.03.2019 r.
do 29.02.2020 r.
1.146,30 zł 13.755,60 zł 3.209,60 zł 38.515,20 zł
2019 4.918,17 zł od 1.03.2020 r.
do 28.02.2021 r.
1.229,60 zł 14.755,20 zł 3.442,80 zł 41.313,60 zł
* po zaokrągleniu do pełnych 10 gr w górę

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2173 ze zm.)

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.