emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018

Rozliczenie przychodów osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego

Osoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego mogą podejmować działalność zarobkową. Jeśli jednak ich przychody przekraczają ustalone przez ustawodawcę limity, należne im świadczenie na bieżąco podlega stosownemu zmniejszeniu lub też zawieszeniu. Ostateczne rozliczenie uzyskiwanych przychodów następuje jednak po zakończeniu roku rozliczeniowego.

Prawo do świadczenia

Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest osobom, które:

 • utraciły pracę z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy albo z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
   
 • ogłosiły upadłość pozarolniczej działalności,
   
 • utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
   
 • utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna w związku ze śmiercią osoby, nad którą sprawowały opiekę,

o ile spełniły dodatkowe warunki określone w art. 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Można z niego korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego dzień:

 • nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego albo
   
 • osiągnięcia wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę, z zastrzeżeniem dotyczącym okresu przejściowego, związanego z obowiązującym przed 1 października 2017 r. wydłużonym wiekiem emerytalnym.

Katalog sytuacji, w których ustaje prawo do świadczenia przedemerytalnego, został określony w art. 4 ust. 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Możliwość zarobkowania

Z założenia świadczenie przedemerytalne przewidziane jest dla osób, które tuż przed ukończeniem wieku emerytalnego (nabyciem uprawnień do emerytury), ze względu na szczególne, wskazane wcześniej okoliczności, zostały wyłączone lub nie mogą odnaleźć się na rynku pracy. Nie oznacza to jednak, że po nabyciu uprawnień do świadczenia przedemerytalnego nie mogą one podejmować działalności zarobkowej. Przepisy tego nie zabraniają.

Wysokość świadczenia

Kwota świadczenia przedemerytalnego została określona w art. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych jako wartość ryczałtowa. Z tym zastrzeżeniem, że dla osoby, która nabyła prawo do tego świadczenia w związku z ustaniem prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenie nie może być wyższe niż ostatnio otrzymywana renta.

Przyznane świadczenie podlega następnie waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną, a więc co roku z dniem 1 marca.

Od 1 marca 2018 r. kwota ryczałtowa świadczenia przedemerytalnego wynosi 1.070,99 zł.

Dla wielu jest to niewystarczająca kwota, dlatego też, jeśli tylko mają taką możliwość, decydują się na uzyskiwanie dodatkowych przychodów.

Limity przychodów

Osoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego, które decydują się na aktywność zawodową, muszą mieć na uwadze wprowadzone przez ustawodawcę limity przychodów, tj. tzw.:

 • dopuszczalną kwotę przychodu - wynoszącą 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych oraz
   
 • graniczną kwotę przychodu - stanowiącą 70% tego wynagrodzenia.

Wartości te są z zaokrągleniem do pełnych 10 groszy w górę ogłaszane przez Prezesa ZUS w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji, i obowiązują w kolejnym roku rozliczeniowym, obejmującym okres od dnia 1 marca danego roku do ostatniego dnia lutego następnego roku (patrz: tabela 1). Ich przekroczenie skutkuje określonymi konsekwencjami finansowymi.

Jeżeli kwota przychodu świadczeniobiorcy przekracza miesięcznie dopuszczalną kwotę przychodu, ale nie jest wyższa od granicznej kwoty przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia. Z tym że jeżeli w wyniku takiego zmniejszenia kwota świadczenia przedemerytalnego byłaby niższa niż tzw. gwarantowana kwota świadczenia, świadczenie przedemerytalne wypłacane jest w tej właśnie gwarantowanej wysokości.

Gwarantowana kwota świadczenia przedemerytalnego została określona w art. 5 ust. 4 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych i, podobnie jak samo świadczenie, podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2018 r. wynosi ona 535,50 zł, czyli połowę kwoty ryczałtowej świadczenia.

Natomiast w przypadku gdy kwota przychodu przekracza graniczną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu.

Rozliczenie przychodu

Świadczenia przedemerytalne dla aktywnych zawodowo świadczeniobiorców są na bieżąco odpowiednio wypłacane w pełnej wysokości, zmniejszane lub zawieszane, w oparciu o informację o osiąganiu przychodu oraz o wysokości tego przychodu, którą osoby pobierające świadczenie zobowiązane są niezwłocznie przekazać do ZUS.

Natomiast po zakończeniu roku rozliczeniowego, w terminie do dnia 31 maja następnego roku, osoby te powinny powiadomić organ rentowy o wysokości przychodu uzyskanego w minionym roku rozliczeniowym, z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach tego roku.

Co istotne, wskazane obowiązki informacyjne spoczywają odpowiednio na pracodawcy i zleceniodawcy lub innym płatniku składek, a w przypadku osoby pełniącej służbę - na właściwej jednostce organizacyjnej.

O przychodach uzyskanych przez świadczeniobiorców w okresie od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. należy powiadomić ZUS do 31 maja 2018 r. Ponieważ jednak w tym dniu przypada święto (Boże Ciało), termin ten upływa z dniem 1 czerwca 2018 r.

Informacja ta posłuży do ostatecznego rozliczenia przychodu. Rozliczenie to dokonywane jest w formie rozliczenia rocznego lub miesięcznego, w zależności od tego, która z nich jest dla świadczeniobiorcy korzystniejsza.

Roczne lub miesięczne

Roczne rozliczenie stanowi swego rodzaju porównanie, w jakiej wysokości w trakcie roku rozliczeniowego świadczenie przedemerytalne było wypłacane, a w jakiej - z uwagi na osiąganie przychodu - faktycznie przysługiwało. Jeśli przychód uzyskany przez osobę uprawnioną do świadczenia przedemerytalnego:

 • przekroczył roczną kwotę graniczną, organ rentowy ustali, że świadczenie - w całym rozliczanym okresie - podlegało zawieszeniu,
   
 • przekroczył roczną dopuszczalną kwotę przychodu - w całym roku rozliczeniowym świadczenie przedemerytalne powinno być odpowiednio zmniejszane,
   
 • nie przekroczył rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu - w całym roku rozliczeniowym świadczenie przysługiwało w pełnej należnej wysokości.

Przy rocznym rozliczeniu świadczenia przedemerytalnego przychody świadczeniobiorcy z założenia porównywane są do rocznej granicznej i rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu. Kwoty te stanowią sumę miesięcznych dopuszczalnych i granicznych kwot przychodu, obowiązujących w danym roku rozliczeniowym. Przy czym mogą one ulec zmianie, jeśli w roku rozliczeniowym:

 • powstało prawo do świadczenia przedemerytalnego,
   
 • ustało prawo do świadczenia przedemerytalnego,
   
 • wypłata świadczenia przedemerytalnego była wstrzymana z przyczyn innych niż osiąganie przychodu,
   
 • świadczenie przedemerytalne było zawieszone na wniosek osoby uprawnionej.

W takich przypadkach roczne kwoty przychodu (graniczną i dopuszczalną) ustala się dla okresu, w którym istniało prawo do pobierania świadczenia przedemerytalnego, z dokładnością co do dnia oraz z zaokrągleniem do pełnych 10 groszy w górę.

Miesięczne rozliczenie natomiast polega na porównaniu kwoty przychodu uzyskanej w danym miesiącu do miesięcznej granicznej lub dopuszczalnej kwoty przychodu. W oparciu o to zestawienie organ rentowy ustala, czy w danym miesiącu świadczenie podlegało zawieszeniu, zmniejszeniu, czy przysługiwało w pełnej wysokości. W ten sposób analizowany jest każdy miesiąc rozliczanego roku. Dopiero bilans tych zestawień decyduje o ostatecznym rozliczeniu świadczenia.

Rozliczenie miesięczne stosuje się w przypadku, gdy jest korzystniejsze od rozliczenia rocznego.


Organ rentowy dokonując rozliczenia świadczenia zobowiązany jest do wyboru korzystniejszego wariantu. 


Jeżeli w roku rozliczeniowym świadczenie przedemerytalne zostało wypłacone w wysokości innej niż wynikająca z rozliczenia rocznego lub miesięcznego, w zależności od tego, która z tych form okazała się korzystniejsza dla świadczeniobiorcy, ZUS dokonuje jeszcze jego ostatecznego rozliczenia (patrz tabela 2). W przypadku gdy kwota wypłaconych świadczeń była:

 • wyższa od kwoty wynikającej z rozliczenia - organ rentowy ustala kwotę nienależnie pobranych świadczeń i dochodzi jej zwrotu na zasadach przewidzianych w ustawie emerytalnej,
   
 • niższa od kwoty wynikającej z rozliczenia - ZUS dokonuje zwrotu kwoty świadczenia.
Tabela 1 - Wartości wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia przedemerytalnego
Okres obowiązywania Dopuszczalna kwota przychodu Gwarantowana kwota świadczenia Graniczna kwota przychodu
miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna
od 1 marca 2017 r.
do 28 lutego 2018 r.
1.011,80 zł 12.141,60 zł 520,00 zł 6.240,00 zł 2.833,10 zł 33.997,20 zł
od 1 marca 2018 r.
do 28 lutego 2019 r.
1.067,90 zł 12.814,80 zł 535,50 zł 6.426,00 zł 2.990,10 zł 35.881,20 zł

Tabela 2 - Tryb postępowania w oparciu o ustalenia ZUS po rozliczeniu uzyskanego przez świadczeniobiorcę przychodu
Kwota przychodu uzyskanego w rozliczanym roku Tryb postępowania w razie gdy świadczenie przedemerytalne w roku rozliczeniowym było
wypłacane w pełnej
wysokości
zmniejszane zawieszone
nie przekroczyła rocznej
dopuszczalnej
kwoty
przychodu
organ rentowy ustala, że świadczenie przysługiwało w pełnej wysokości, a tym samym
świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości świadczeniobiorca otrzyma stosowne wyrównanie świadczenia
przekroczyła
roczną
dopuszczalną
kwotę
przychodu,
ale nie była wyższa
od rocznej granicznej
 kwoty przychodu
organ rentowy stwierdza, że świadczenie przysługiwało w zmniejszonej wysokości i
ustala kwotę nienależnie pobranych świadczeń oraz dochodzi jej zwrotu w zależności od tego, w jakiej wysokości świadczenie było wypłacane ustala, że uprawniony zobowiązany jest do zwrotu kwoty nienależnie pobranego świadczenia lub powinien otrzymać wyrównanie świadczenia, albo otrzymał świadczenie w prawidłowej wysokości wypłaca świadczeniobiorcy stosowne wyrównanie świadczenia
przekroczyła roczną
graniczną
kwotę przychodu
organ rentowy stwierdza, że świadczenie podlegało zawieszeniu i w efekcie
ustala kwotę nienależnie pobranych świadczeń i dochodzi jej zwrotu uznaje, że świadczenie słusznie podlegało zawieszeniu

Zasady ustalania przychodu dla celów zawieszenia lub zmniejszenia wysokości świadczenia przedemerytalnego
1. Brany jest pod uwagę przychód, o którym mowa w art. 104 ustawy emerytalnej, a więc w głównej mierze z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz z tytułu tzw. służby mundurowej.
2. Przychód uważa się za osiągnięty w miesiącu/roku, w którym został wypłacony.
3. Przy ustalaniu przychodu nie uwzględnia się kwot przychodu należnych za okres przed dniem, od którego ustalono prawo do świadczenia przedemerytalnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2148)

Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.)

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.