emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017

Obniżenie wieku emerytalnego a okres pobierania świadczenia przedemerytalnego

Z dniem 1 października 2017 r. nastąpi obniżenie wieku emerytalnego odpowiednio do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Czy i ewentualnie jaki to będzie miało wpływ na przyznane ubezpieczonym prawo do świadczenia przedemerytalnego? Czy utracą je wcześniej niż pierwotnie zakładano, czy też będą mieli wybór świadczenia korzystniejszego?

Uprawnieni do świadczenia

Z prawa do świadczenia przedemerytalnego mogą korzystać osoby:

 • z którymi rozwiązano stosunek pracy lub stosunek służbowy:
   
  • z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy albo
    
  • z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
    
 • prowadzące pozarolniczą działalność po ogłoszeniu upadłości tej działalności,
   
 • którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, albo
   
 • które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna, z uwagi na śmierć osoby, nad którą opieka była sprawowana,

o ile spełniają warunki określone w art. 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Tylko do emerytury

Jak sama nazwa wskazuje, świadczenie przedemerytalne przewidziane jest dla osób, które nie nabyły jeszcze uprawnień do emerytury. Nie można go jednak pobierać dożywotnio. Ustawodawca przewidział bowiem, w art. 4 ust. 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, okoliczności powodujące ustanie prawa do tego świadczenia (patrz ramka), wśród których jest m.in.:

 • nabycie prawa do emerytury, ustalonej decyzją ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego lub
   
 • osiągnięcie tzw. powszechnego wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną.

Powodem wstrzymania wypłaty świadczenia przedemerytalnego jest zatem nie tylko uzyskanie prawa np. do wcześniejszej emerytury, ale również ukończenie obowiązującego wieku emerytalnego dające możliwość przejścia na emeryturę.

Nawet jeśli wysokość świadczenia przedemerytalnego byłaby wyższa od wysokości emerytury, nie ma to w tym przypadku żadnego znaczenia. Nie następuje tu bowiem zbieg uprawnień, który dałby możliwość wypłaty świadczenia wyższego lub wybranego przez zainteresowanego.

Obniżenie wieku emerytalnego

Obecnie nadal jeszcze następuje stopniowe wydłużanie wieku emerytalnego, zapoczątkowane w dniu 1 stycznia 2013 r. Osoby na świadczeniu przedemerytalnym tracą zatem prawo do tego świadczenia w różnym wieku, w zależności od tego, jaki wiek emerytalny został dla nich przewidziany odpowiednio do daty ich urodzin.

Przykładowo w czerwcu 2017 r. warunek ukończenia powszechnego wieku emerytalnego spełnią, a tym samym utracą prawo do świadczenia przedemerytalnego:

 • kobiety urodzone w kwietniu 1956 r. oraz
   
 • mężczyźni urodzeni w kwietniu 1951 r.,

dla których powszechny wiek emerytalny wynosi odpowiednio:

 • 61 lat i 2 miesiące oraz
   
 • 66 lat i 2 miesiące.


Kalkulator wieku emerytalnego dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.


Z dniem 1 października 2017 r. nastąpi jednak obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, czyli do stanu sprzed 1 stycznia 2013 r. Stanie się tak za sprawą ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 38), zwanej dalej ustawą nowelizującą, która jednocześnie w art. 11 przewiduje odpowiednie zmiany w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. W ich wyniku, począwszy od 1 października 2017 r.:

 • prawo do świadczenia przed- emerytalnego będzie ustawało z dniem osiągnięcia wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę oraz
   
 • wstrzymanie wypłaty świadczenia przedemerytalnego będzie następowało poczynając od dnia osiągnięcia wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę.

Zachowanie uprawnień

Osoby, które w dniu 1 października 2017 r. będą uprawnione do świadczenia przedemerytalnego, utracą jednak do niego prawo na dotychczasowych zasadach.

Ustawodawca w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy nowelizującej zobowiązał ZUS do powiadomienia tych osób o:

 • zachowaniu prawa do świadczenia przedemerytalnego do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego, określonego dla danej osoby zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie tej ustawy, chyba że prawo do tych świadczeń ustanie przed tym dniem, oraz
   
 • obowiązujących od dnia 1 października 2017 r. warunkach nabywania prawa do emerytury i możliwości zgłoszenia wniosku o emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Świadczeniobiorca będzie zatem mógł sam zdecydować, czy:

 • ubiegać się o emeryturę po ukończeniu obniżonego wieku emerytalnego, co w efekcie skutkować będzie wcześniejszą utratą uprawnień do świadczenia przedemerytalnego, czy też
   
 • pobierać to świadczenie, jak pierwotnie zakładano, do czasu ukończenia wieku emerytalnego obowiązującego przed zmianą przepisów.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje:

- na wniosek osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne,
- w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego,
- z dniem osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego,
- z dniem nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie (samoistne lub zależne) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe albo współwłasności nieruchomości rolnej, jeżeli udział przekracza 2 ha przeliczeniowe,
- wraz ze śmiercią osoby uprawnionej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 ze zm.)

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60