emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017

Wyższe progi zarobkowe dla osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego

Osoby spełniające warunki do uzyskania prawa do świadczenia przedemerytalnego z reguły otrzymują je w kwocie ryczałtowej. Jeśli jednak są aktywne zawodowo ich świadczenie może ulec zmniejszeniu, a nawet zawieszeniu. Uzależnione to jest od tego, czy uzyskiwane z tytułu aktywności zawodowej przychody przekraczają ustalone limity, które - podobnie jak wysokość samego świadczenia - zmieniają się z dniem 1 marca każdego roku.

Kwota świadczenia

Wysokość świadczenia przedemerytalnego została ustalona w kwocie ryczałtowej, określonej w art. 3 ust. 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Wyjątek stanowią świadczenia należne osobom, które nabyły prawo do świadczenia przedemerytalnego w związku z ustaniem prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. W takim bowiem przypadku przyznane świadczenie przedemerytalne nie może być wyższe od ostatnio otrzymywanej renty.

Kwota przyznanego świadczenia następnie zmienia się co roku z dniem 1 marca za sprawą waloryzacji, przeprowadzanej na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.), zwanej ustawą emerytalną. Z założenia polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej na ostatni dzień lutego danego roku przez obowiązujący w tym roku wskaźnik waloryzacji.

Tegoroczną waloryzacją zostaną objęte świadczenia, do których prawo powstało przed 1 marca 2017 r. Wskaźnik waloryzacji wynosi 100,44% (Komunikat MRPiPS z dnia 10 lutego 2017 r.; Mon. Pol. poz. 187), a więc po zwaloryzowaniu kwota ryczałtowa świadczenia przedemerytalnego wyniosłaby 1.034,39 zł (tj. 1.029,86 zł × 100,44%). W tym roku jednak została ona podniesiona do kwoty 1.040 zł. Stało się tak za sprawą ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2), zwanej dalej ustawą nowelizującą.


Treść ujednoliconych przepisów prawnych dostępna jest w serwisie www.przepisy.gofin.pl.

Progi zarobkowe

Osoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego mogą podejmować działalność zarobkową. Przy czym muszą się liczyć z tym, że uzyskiwane z tego tytułu przychody mogą być podstawą do zmniejszenia wysokości, a nawet zawieszenia świadczenia. Jeżeli kwota przychodu, w rozumieniu art. 104 ustawy emerytalnej, przekracza miesięcznie:

 • graniczną kwotę przychodu, wynoszącą 70% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych - świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu,
   
 • dopuszczalną kwotę przychodu, wynoszącą 25% przeciętnego wynagrodzenia, o którym była mowa, ale nie jest wyższa od granicznej kwoty przychodu - świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia, z zachowaniem prawa do ustalonej przez ustawodawcę tzw. gwarantowanej kwoty świadczenia.

Co istotne, ustalone limity przychodów obowiązują w całym roku rozliczeniowym, obejmującym okres od 1 marca do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego.

Przeciętne wynagrodzenie w go spodarce narodowej w 2016 r. ukształtowało się na poziomie 4.047,21 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2017 r.; Mon. Pol. poz. 183), a zatem wzrosło w stosunku do takiego wynagrodzenia z 2015 r. (wówczas wynosiło 3.899,78 zł). Oznacza to, że od 1 marca 2017 r. zwiększeniu uległy również progi zarobkowe dla osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego, które zaokrąglane są do 10 groszy w górę (patrz tabela).

Gwarantowana kwota świadczenia

Jak wspomniano wcześniej, w przypadku gdy kwota świadczenia przedemerytalnego w wyniku zmniejszenia (o kwotę przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu) okazałaby się niższa od tzw. gwarantowanej kwoty świadczenia, określonej w art. 5 ust. 4 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, należne świadczenie przedemerytalne wypłacane jest w tej gwarantowanej wysokości.

Podobnie jak samo świadczenie przedemerytalne, gwarantowana jego kwota z założenia ulega zwiększeniu za sprawą waloryzacji, przeprowadzanej na zasadach określonych w ustawie emerytalnej, a więc poprzez pomnożenie jej wartości z ostatniego dnia lutego danego roku przez obowiązujący w tym roku wskaźnik waloryzacji.

Jednak, tak jak w przypadku świadczenia przedemerytalnego, ustawodawca przewidział w tym roku podwyżkę gwarantowanej kwoty świadczenia do konkretnej kwoty, która za sprawą ustawy nowelizującej od 1 marca 2017 r. wynosi 520 zł.

Zakończenie roku rozliczeniowego

Dzień podwyżek świadczenia przedemerytalnego oraz kwot wpływających na jego zawieszenie lub zmniejszenie, tj. dzień 1 marca 2017 r. jest jednocześnie pierwszym dniem nowego roku rozliczeniowego. Zakończenie poprzedniego roku rozliczeniowego natomiast wiąże się z pewnymi obowiązkami nałożonymi przez ustawodawcę zarówno na samych świadczeniobiorców, jak i zatrudniające ich podmioty.

Co prawda osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić organ rentowy o osiąganiu przychodu oraz o jego wysokości. Dodatkowo jednak po zakończeniu roku rozliczeniowego, w terminie do dnia 31 maja następnego roku, musi powiadomić ZUS o wysokości przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym, z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach tego roku. Obowiązek ten spoczywa odpowiednio na pracodawcy i zleceniodawcy lub innym płatniku składek, a w przypadku osoby pełniącej służbę - na właściwej jednostce organizacyjnej.


O przychodach uzyskanych w okresie od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r. należy powiadomić ZUS w terminie do 31 maja 2017 r.


Pozwoli to na rozliczenie przychodu uzyskanego przez świadczeniobiorcę w minionym roku rozliczeniowym. Przeprowadzane jest ono, na zasadach określonych w art. 6a i 6b ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, w formie rozliczenia rocznego lub miesięcznego, w zależności od tego, która z nich jest dla świadczeniobiorcy korzystniejsza.

Zmiana wysokości świadczenia przedemerytalnego oraz kwot wpływających na jego zawieszenie lub zmniejszenie
Przeciętne wynagro
-dzenie
Okres Wysokość świad
-czenia przed
-emerytal
-nego
Dopuszczalna
kwota przychodu
Gwarantowana
kwota świadczenia
Graniczna
kwota przychodu
rok kwota miesię
-czna
roczna miesię
-czna
roczna miesię
-czna
roczna
(1) (2) (3) (4) (5) = 
(2) × 25%
(6) = 
(5) × 12
(7) (8) = 
(7) × 12
(9) =
(2) × 70%
(10) =
(9) × 12
2015 3.899,78 zł od 1 marca 2016 r.
do 28 lutego 2017 r.
1.029,86 zł* 975,00 zł 11.700,00 zł 514,93 zł 6.179,16 zł 2.729,90 zł 32.758,80 zł
2016 4.047,21 zł od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. 1.040,00 zł* 1.011,80 zł 12.141,60 zł 520,00 zł 6.240,00 zł 2.833,10 zł 33.997,20 zł
* nie dotyczy świadczeń dla osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, których świadczenie nie może być wyższe niż ostatnio otrzymywana renta

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 ze zm.)

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.