emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 5 (1359) z dnia 16.01.2017

Szersze grono osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego

Niektóre osoby, ze względu na różne okoliczności wyłączone z rynku pracy, mogą - po spełnieniu określonych warunków - uzyskać prawo do świadczenia przedemerytalnego. Jest ono wypłacane do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego. Począwszy od tego roku świadczenie to może być przyznane również opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy w związku ze śmiercią swoich podopiecznych stracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna.

Szersze grono osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego
rys. Szersze grono osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego

Z prawa do świadczenia przedemerytalnego mogą korzystać osoby:

 • z którymi rozwiązano stosunek pracy lub stosunek służbowy:
   
  • z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy albo
    
  • z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
    
 • prowadzące pozarolniczą działalność po ogłoszeniu upadłości tej działalności,
   
 • którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,

o ile spełniają warunki określone odpowiednio w art. 2 ust. 1 pkt 1-4 oraz 5-6 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Nowa grupa uprawnionych

Począwszy od 1 stycznia 2017 r. świadczenie przedemerytalne może być przyznane również osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna, o których mowa odpowiednio w ustawie o świadczeniach rodzinnych i ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, pobieranych nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni,
   
 • utrata prawa do wymienionych świadczeń była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana,
   
 • do dnia, w którym ustało prawo do wymienionych świadczeń:
   
  • ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta i 60 lat - mężczyzna oraz
    
  • osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Stanowi o tym pkt 4a dodany do art. 2 ust. 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, na mocy ustawy z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. poz. 1940), zwanej dalej ustawą nowelizującą.

Wyłącznie dla bezrobotnych

Każda z wymienionych wcześniej osób (w tym były opiekun osoby niepełnosprawnej) oprócz zindywidualizowanych kryteriów musi również spełnić kryteria ogólne, określone w art. 2 ust. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, przewidziane dla wszystkich ubiegających się o świadczenie przedemerytalne, a związane z posiadaniem statusu osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku.

Warto przypomnieć, iż ustawa nowelizująca również z początkiem bieżącego roku wprowadziła możliwość skorzystania z zasiłku dla bezrobotnych przez osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna przez co najmniej 365 dni przypadających w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień rejestracji w urzędzie pracy jako bezrobotny, jeżeli utrata prawa do tych świadczeń była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana.

Otóż świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie spełniającej warunki zindywidualizowane, określone w art. 2 ust. 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, po upływie co najmniej 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:

 • nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna,
   
 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
   
 • złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach ZUS, na wniosek osoby zainteresowanej, może przywrócić termin złożenia wniosku o świadczenie przedemerytalne.

Świadczenie na wniosek

Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustalane jest na wniosek osoby zainteresowanej, od następnego dnia po dniu złożenia do ZUS wniosku wraz z dowodami uzasadniającymi prawo do tego świadczenia. W przypadku byłego opiekuna zmarłej osoby niepełnosprawnej, oprócz dowodów uzasadniających prawo do świadczenia przedemerytalnego, w tym decyzji o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub informacji o upływie 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz dowodów wymaganych do ustalenia prawa do emerytury i jej wysokości, wymagane jest zaświadczenie właściwego organu potwierdzające:

- nieprzerwane pobieranie przez okres co najmniej 365 dni świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna,
- utratę prawa do wypłacanego świadczenia z powodu śmierci osoby, nad którą opieka była sprawowana, a także
- datę ustania prawa do wypłacanego świadczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 ze zm.)

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

listopad 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60