emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 87 (1337) z dnia 31.10.2016

Świadczenie przedemerytalne dla rencisty

Ustalając grono osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego ustawodawca wskazał m.in. osoby, które utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Renta taka powinna być pobierana przez określony czas, a osoba zainteresowana musi legitymować się odpowiednim wymiarem okresu uprawniającego do emerytury oraz mieć ukończony stosowny wiek, zróżnicowany ze względu na płeć. Nie są to jednak wszystkie warunki, których spełnienia oczekuje się od osoby ubiegającej się o świadczenie przedemerytalne.

Przesłanki szczególne

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje m.in. osobie, która zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do tej renty:

 • ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna oraz
   
 • osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Tak stanowi art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Za okres uprawniający do emerytury uważa się okres ustalony zgodnie z przepisami art. 5-9, art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2016 r. poz. 887), zwanej ustawą emerytalną (patrz ramka).

Za dzień ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy uważa się pierwszy dzień miesiąca przypadający po miesiącu, do którego przysługiwała renta okresowa lub też dzień określony w decyzji ZUS, jeżeli przyczyna ustania tego prawa jest inna niż upływ okresu, na jaki przyznano rentę. Warunek terminowego zarejestrowania się w urzędzie pracy zostanie spełniony także wówczas, gdy osoba, która utraciła prawo do renty, zarejestruje się w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie prawa do renty na dalszy okres. Przy czym będzie tak w przypadku, gdy wniosek o przyznanie renty na dalszy okres złożyła najpóźniej w miesiącu, od którego ustało prawo do renty okresowej.

Przesłanki ogólne

Od osoby ubiegającej się o świadczenie przedemerytalne, oprócz zarejestrowania się w urzędzie pracy w ciągu 30 dni od ustania prawa do renty, wymagane jest dodatkowo:

 • pobieranie przez co najmniej 180 dni zasiłku dla bezrobotnych,
   
 • dalsze zarejestrowanie w charakterze osoby bezrobotnej w momencie ubiegania się o świadczenie,
   
 • nieodmówienie w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych - bez uzasadnionej przyczyny - przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
   
 • złożenie wniosku o przyznanie świadczenia w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Na wniosek osoby zainteresowanej organ rentowy może przywrócić termin złożenia wniosku. Może to jednak mieć miejsce w szczególnie uzasadnionych przypadkach, których ustawodawca nie wyartykułował.


Okoliczności związane ze statusem osoby bezrobotnej niezbędne do ubiegania się o świadczenie przedemerytalne potwierdza powiatowy urząd pracy.


Odpowiednia praca w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oznacza zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, za wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Przy czym wymagane jest, aby stan zdrowia pozwalał mu na ich wykonywanie, a łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekraczał 3 godzin. Natomiast inna praca zarobkowa to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.

Wysokość świadczenia

Świadczenie przedemerytalne finansowane jest ze środków Funduszu Pracy i zazwyczaj przysługuje w tzw. kwocie ryczałtowej. Przy czym dla osoby, która utraciła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenie przedemerytalne jest przyznawane w kwocie ostatnio ustalonej wysokości renty, nie wyższej jednak niż kwota ryczałtowa.


Kwota świadczenia przedemerytalnego od 1 marca 2016 r. wynosi nie więcej niż 1.029,86 zł.


Wysokość omawianego świadczenia waloryzowana jest w ramach waloryzacji świadczeń, a więc poczynając od 1 marca każdego roku kalendarzowego.

Prawo do świadczenia ustala się na wniosek osoby zainteresowanej, od następnego dnia po dniu złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami. Jeżeli prawo takie powstało od innego dnia niż pierwszy dzień miesiąca, wysokość należnego świadczenia za dany miesiąc ustala się dzieląc jego kwotę przez liczbę dni kalendarzowych w miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Należność wypłaca się w terminie wskazanym w decyzji organu rentowego.

Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczenia przedemerytalnego

Przy ustalaniu czy osoba, której ustało prawo do renty po uprzednim co najmniej 5-letnim okresie jej pobierania, ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn uwzględnia się okresy:

- składkowe, wymienione w art. 6 ustawy emerytalnej,
- nieskładkowe, określone w art. 7 ustawy emerytalnej, przyjmowane w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych,
- ubezpieczenia za granicą, jeżeli tak stanowią umowy międzynarodowe.

Ponadto przy ustalaniu prawa do świadczenia przedemerytalnego do okresu uprawniającego do emerytury uwzględnia się, traktując je jak okresy składkowe, okresy:

- ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki,
- przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16. roku życia,
- przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia,

jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe są krótsze od okresu wymaganego (odpowiednio co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn), w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 ze zm.)

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60