emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016

Podwyżka wynagrodzenia powodem zawieszenia prawa do renty socjalnej

Jestem uprawniony do renty socjalnej. Trzy miesiące temu zatrudniłem się na umowę o pracę na ćwierć etatu. Z tego tytułu otrzymuję miesięcznie wynagrodzenie w wysokości około 500 zł. Jak się dowiadywałem, nie ma to wpływu na pobieraną przeze mnie rentę. Ponieważ pracodawca jest bardzo zadowolony z mojej pracy, zaproponował mi cały etat i wynagrodzenie w wysokości 2.900 zł miesięcznie. Czy przyjmując ofertę pracy na cały etat narażę się na utratę należnej mi renty socjalnej?

Podwyżka wynagrodzenia a prawo do renty socjalnej
rys. Podwyżka wynagrodzenia a prawo do renty socjalnej

Prawo do pobieranego przez zainteresowanego świadczenia ustalane jest na zasadach określonych w ustawie o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982 ze zm.), która jednocześnie przewiduje ograniczenia w wysokości uzyskiwanego przez świadczeniobiorcę przychodu m.in. z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, w tym z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę.

Otóż w świetle art. 10 ust. 6 ustawy o rencie socjalnej, prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody, o których mowa w ust. 1-5a tego artykułu, w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych.

Przy czym do przychodów wpływających na zawieszenie renty socjalnej, oprócz wynagrodzenia za pracę zalicza się również kwoty:

  • pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy,
     
  • świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku i dodatku wyrównawczego.


Dla zawieszenia prawa do renty socjalnej nie jest istotny wymiar czasu pracy, tylko wysokość przychodu uzyskiwanego z tytułu zatrudnienia.


O ile w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r. ta graniczna kwota przychodu wynosiła 2.927,10 zł, a tym samym nie stanowiłaby zagrożenia dla prawa do renty socjalnej po przyjęciu przez Czytelnika propozycji pracodawcy, to od 1 września 2016 r. spadła do kwoty 2.813,40 zł. Otrzymywanie przez zainteresowanego wynagrodzenia w wysokości 2.900 zł miesięcznie byłoby zatem powodem zawieszenia prawa do renty socjalnej we wrześniu, październiku i listopadzie 2016 r. Jak sytuacja wyglądałaby od grudnia 2016 r. na razie trudno powiedzieć. Zależeć to będzie od tego, na jakim poziomie ukształtuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2016 r.

Osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia organu wypłacającego to świadczenie o osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do renty socjalnej. Powiadomienie to powinno być złożone w formie pisemnego oświadczenia, do którego - w przypadku gdy składki na ubezpieczenia społeczne są odprowadzane przez płatnika składek - należy załączyć zaświadczenie albo oświadczenie określające kwotę przychodu. Co istotne, oświadczenia te składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Warto o tym pamiętać, zwłaszcza że organ wypłacający rentę socjalną może wystąpić do urzędu skarbowego o przekazanie informacji o wysokości przychodów objętych m.in. podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w celu dokonania weryfikacji oświadczenia złożonego przez osobę pobierającą rentę.

Graniczne kwoty przychodu wpływające na zawieszenie renty socjalnej obowiązujące w 2016 r.
Miesiąc obowiązywania Kwota
styczeń, luty 2 726,80 zł
marzec, kwiecień, maj 2 846,90 zł
czerwiec, lipiec, sierpień 2 927,10 zł
wrzesień, październik, listopad 2.813,40 zł
grudzień ?

www.EmeryturyiRenty.pl - Renty:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60