emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017

Wypełnianie wniosku o emeryturę

Aby otrzymać emeryturę z ZUS, nie wystarczy spełnienie określonych przez ustawodawcę przesłanek. Konieczne jest wystąpienie z wnioskiem zawierającym żądanie przyznania takiego świadczenia. Sam wniosek można złożyć na kilka sposobów, w tym m.in. poprzez wypełnienie przygotowanego przez ZUS odpowiedniego formularza. Prawidłowe jego wypełnienie może gwarantować osobie ubiegającej się o emeryturę, że przy ustalaniu jej wysokości zostaną uwzględnione wszystkie okoliczności mające na nią wpływ.

Forma wniosku

Postępowanie w sprawie przyznania prawa do świadczenia wszczynane jest na podstawie wniosku osoby zainteresowanej, jej pełnomocnika albo osoby przez nią upoważnionej. Jedynie w przypadku przyznania emerytury z urzędu nie jest wymagane złożenie przez osobę zainteresowaną wniosku.

Wniosek rozpatruje ZUS właściwy według miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej.

Datę złożenia wniosku stanowi dzień:

 • złożenia wniosku w ZUS lub
   
 • nadania wniosku w urzędzie pocztowym lub
   
 • sporządzenia wniosku przez płatnika składek, jeśli ustawa o emeryturach i rentach z FUS dopuszcza zgłoszenie wniosku za pośrednictwem płatnika.

Żądanie przyznania świadczenia może zostać złożone na piśmie, ustnie do protokołu w organie rentowym albo elektronicznie - przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Aby skorzystać z możliwości złożenia wniosku elektronicznie, wymagane jest założenie konta na PUE ZUS oraz profilu zaufanego na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Przy czym do wniosku w sprawie przyznania żądanej należności powinny być dołączone dowody uzasadniające prawo do niej oraz jej wysokość.

W celu usprawnienia postępowania w sprawie świadczeń emerytalno-rentowych organ rentowy przygotował szereg formularzy. Ponadto w ostatnich miesiącach wszczął prace zmierzające do zmniejszenia liczby stron, zredukowania ilości wymaganych do wpisania danych w obowiązujących formularzach oraz dodania prostej instrukcji ich wypełniania.

Jeśli starasz się o emeryturę z ZUS, to wypełnij przygotowany przez ten organ formularz EMP. Tak w zasadzie brzmi pierwsze zdanie zawarte w instrukcji wypełniania druku EMP. Formularz ten zastąpił dotychczasowy druk ZUS Rp-1E.


Formularz EMP dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Zasiłki i świadczenia.

Druk EMP - wniosek o emeryturę

W pierwszej części druku EMP organ rentowy umieścił instrukcję wypełniania. Zawiera ona m.in. informację, że w oparciu o wypełniony formularz organ ustali prawo do emerytury oraz obliczy jej wysokość. Ustali również kapitał początkowy, jeśli osoba zainteresowana nie złożyła wniosku w tej sprawie, a kapitał ma wpływ na wysokość emerytury.

Natomiast jeżeli zainteresowany stara się wyłącznie o emeryturę zagraniczną z państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym, to powinien wypełnić tylko formularz wniosku odpowiedni dla państwa, w którym był ubezpieczony (np. WZO-PL-1 dla USA, AU-PL 3 dla Australii, PL-CAN 1 dla Kanady). Wówczas wniosek zostanie przekazany do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej, która ustali prawo do emerytury.


ZUS zaleca, aby przed wypełnieniem formularza EMP zapoznać się z dołączoną do niego Informacją.


Instrukcja wypełnienia omawianego druku zawiera następujące polecenia:

1) Wypełnij WIELKIMI LITERAMI,

2) Pola wyboru zaznacz znakiem X,

3) Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem).

Jeśli wniosek o emeryturę dla ubezpieczonego sporządza płatnik składek, wówczas na pierwszej jego stronie u góry wpisuje datę sporządzenia wniosku, a także stempluje wniosek pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej.

Obecny wniosek o emeryturę składa się z 6 stron. Integralną częścią wniosku jest Informacja do wniosku o emeryturę, składająca się również z 6 stron.

Kolejne części druku EMP to:

» Dane wnioskodawcy

W części tej należy podać:

 • numer PESEL,
   
 • rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeśli wnioskodawca nie ma numeru PESEL,
   
 • NIP, jeśli jest on identyfikatorem podatkowym wnioskodawcy,
   
 • imię i nazwisko,
   
 • datę urodzenia,
   
 • płeć - poprzez wskazanie K-kobieta, M-mężczyzna,
   
 • nazwisko rodowe (zgodne z aktem urodzenia),
   
 • poprzednio używane nazwiska,
   
 • imię ojca i matki,
   
 • numer telefonu, co ułatwi organowi rentowemu kontakt z wnioskodawcą w jego sprawie.

» Dane dotyczące adresu wnioskodawcy

W formularzu bezwarunkowo należy wpisać adres zameldowania na pobyt stały w Polsce/adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce/adres miejsca pobytu w Polsce oraz adres do korespondencji. W danych dotyczących adresu do korespondencji trzeba dodatkowo podać nazwę państwa, jeśli adres jest inny niż polski.

Wymagane jest podanie aktualnego adresu zamieszkania wnioskodawcy, jeżeli adres ten jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały w Polsce.

» Zakres wniosku

Ta część formularza składa się z czterech punktów. Pierwszy z nich nie wymaga wypełnienia, stanowi on bowiem oświadczenie, że wnioskodawca wnosi o przyznanie emerytury. Kolejne punkty dotyczą odpowiednio:

 • wyboru wariantu dotyczącego przyjęcia do obliczenia podstawy wymiaru emerytury zarobków z konkretnego okresu lub podstawy wymiaru wcześniej przyznanej renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury przyjętej do ustalenia świadczenia przedemerytalnego, przy czym z uwagi na zawiłość tematyki związanej z ustalaniem podstawy wymiaru starej emerytury w przypadku wniosku o to świadczenie warto zaznaczyć, aby do emerytury przyjąć zarobki pozwalające na ustalenie najkorzystniejszej kwoty świadczenia (ponadto organ rentowy informuje, iż nie należy wypełniać tego punktu, jeżeli wnioskodawca urodził się po 31 grudnia 1948 r. i ubiega się o przyznanie emerytury, której wysokość będzie obliczona wyłącznie według nowych zasad),
   
 • prośby o obliczenie wysokości emerytury według nowych zasad, jeżeli jest ona wyższa od obliczonej na dotychczasowych zasadach - dotyczy ona ubezpieczonego, który spełnia łącznie następujące warunki:
   
  • urodził się przed 1 stycznia 1949 r.,
    
  • spełnia warunki do uzyskania emerytury ustalanej i obliczanej według dotychczasowych zasad,
    
  • kontynuował ubezpieczenia emerytalne i rentowe po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego,
    
 • prośby o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w ofe na dochody budżetu państwa, jeśli wnioskodawca przystąpił do ofe i ubiega się o przyznanie wcześniejszej emerytury, to powinien złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w ofe na dochody budżetu państwa.

» Oświadczenia wnioskodawcy

W tej części wniosku wnioskodawca składa oświadczenie, czy:

 • złożył obecnie wniosek lub pobiera któreś z wymienionych (w pkt 1 oświadczenia) świadczeń; jeśli nie składał wniosku o żadne ze świadczeń lub też nie pobiera żadnego świadczenia, dokonuje wyboru pola - nie dotyczy,
   
 • złożył wniosek o świadczenie lub ma przyznane któreś z wymienionych (w pkt 2 oświadczenia) świadczeń; jeśli nie składał wniosku lub nie ma przyznanego żadnego świadczenia, dokonuje wyboru pola - nie dotyczy, jeśli wnioskodawca złożył wniosek o świadczenie/ma przyznane świadczenie, powinien podać odpowiednią instytucję (spośród wskazanych) oraz miejscowość siedziby tej instytucji, a także numer sprawy,
   
 • pobiera któreś ze wskazanych (w pkt 3 oświadczenia) świadczeń wraz z podaniem jednostki, która wypłaca to świadczenie oraz numerem sprawy albo dokonać wyboru pola - nie dotyczy,
   
 • po przyznaniu emerytury zamierza lub nie osiągać przychody w wysokości niepowodującej zawieszenia lub zmniejszenia emerytury/powodującej zmniejszenie emerytury/powodującej zawieszenie emerytury (punktu tego nie wypełnia wnioskodawca, który osiągnął powszechny wiek emerytalny),
   
 • pozostaje nadal w stosunku pracy w Polsce lub za granicą; jeśli tak, to powinien podać wszystkich pracodawców, z którymi trwa stosunek pracy oraz kiedy nastąpi jego rozwiązanie,
   
 • emeryturę przekazywać na podany we wniosku adres zameldowania/zamieszkania/do korespondencji lub na rachunek bankowy w Polsce,
   
 • ma okresy ubezpieczenia/zamieszkania za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE)/Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) albo w państwach, z którymi Polska zawarła umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym; jeśli tak, to wnioskodawca powinien wypełnić dodatkowo formularz E 207 PL oraz załącznik EMZ,
   
 • wnioskodawca prosi o odroczenie przyznania emerytury z danego państwa.

» Załączniki

Wnioskodawca wskazuje, ile załączników (dokumentów) załącza do wniosku.

» Sposób odbioru odpowiedzi

Organ rentowy przewidział, iż odpowiedź na złożony wniosek wnioskodawca może odebrać:

 • w placówce ZUS (osobiście lub przez osobę upoważnioną),
   
 • pocztą na adres do korespondencji wskazany we wniosku,
   
 • na koncie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

» Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań, miejsce na datę oraz podpis

Wnioskodawca oświadcza, że:

 • jest świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań,
   
 • dane zawarte we wniosku podał zgodnie z prawdą.

Wskazane okoliczności wnioskodawca potwierdza złożonym podpisem.

Przykładowe części z informacji do wniosku o emeryturę

Przykładowe części z informacji do wniosku o emeryturę

www.EmeryturyiRenty.pl - Emerytury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60