emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 37 (1182) z dnia 7.05.2015

Dowody w sprawie świadczenia przedemerytalnego

Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest na wniosek osoby zainteresowanej. Aby nabyć do niego prawo, osoba taka musi spełnić szereg warunków, a każdą z wymaganych okoliczności odpowiednio udokumentować. Warunki wymagane przez ustawodawcę to m.in. stosowny staż ubezpieczeniowy, odpowiednie zakończenie aktywności zawodowej oraz pobieranie zasiłku dla bezrobotnych. Ponieważ złożenie wraz z wnioskiem dowodów przekłada się na datę, od której organ rentowy ustala prawo do wnioskowanego świadczenia, warto w głównej mierze złożyć te, od których to prawo zależy.

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie, która:

 • utraciła pracę z powodów leżących po stronie pracodawcy,
   
 • utraciła prawo do renty po co najmniej pięcioletnim okresie jej pobierania,
   
 • zaprzestała prowadzenia pozarolniczej działalności w związku z ogłoszeniem upadłości.

Zasady ustalania prawa do świadczenia przedemerytalnego oraz tryb związany z jego przyznawaniem reguluje ustawa o świadczeniach przedemerytalnych.

Warunki nabywania prawa do omawianego świadczenia w sposób szczegółowy dla poszczególnych osób zainteresowanych reguluje art. 2 wskazanego aktu prawnego.

Dowody wymagane bezwzględnie

Ustawodawca bardzo ogólnie określił, iż do wniosku o świadczenie przedemerytalne należy dołączyć dowody uzasadniające prawo do tego świadczenia, w tym:

 • decyzję o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub
   
 • informację o upływie 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Tak stanowi art. 7 ust. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Ponieważ świadczenie przysługuje m.in. gdy osoba ubiegająca się posiada odpowiedni dla płci i wieku okres uprawniający do emerytury, to do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające przebyte przede wszystkim okresy składkowe i nieskładkowe. Co ważne, za okres uprawniający do emerytury uważa się okres ustalony w myśl art. 5-9, art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną.

Druga grupa dokumentów to te, które potwierdzają okoliczności związane z zarejestrowaniem się w urzędzie pracy, uzyskaniem statusu osoby bezrobotnej a następnie pobieraniem zasiłku dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni.

W przypadku osób, które utraciły pracę z powodów leżących po stronie pracodawcy koniecznym jest wykazanie w dokumencie wystawionym przez takiego pracodawcę powodu, z jakiego doszło do rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego.

Pozostała dokumentacja

Świadczenie przedemerytalne jest należnością, która przysługuje przed nabyciem uprawnień do emerytury wcześniejszej albo powszechnej. Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje:

 • w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, ustalonej decyzją ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego,
   
 • z dniem osiągnięcia indywidualnego powszechnego wieku emerytalnego określonego przepisami ustawy emerytalnej.

Jednocześnie poczynając odpowiednio od dnia:

 • nabycia prawa do emerytury wcześniejszej,
   
 • osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego,

następuje wstrzymanie wypłaty świadczenia przedemerytalnego.

Przy czym ustawodawca wskazał, że postępowanie o emeryturę powszechną wszczyna się z urzędu, jeżeli wiek emerytalny dla osoby uprawnionej do świadczenia przedemerytalnego określają normy ustawy emerytalnej. W takiej właśnie sytuacji organ rentowy przesyła osobie zainteresowanej formularz wniosku o emeryturę, informując jednocześnie o wstrzymaniu wypłaty świadczenia przedemerytalnego oraz o konieczności przedłożenia brakujących dokumentów, które są wymagane do przyznania emerytury.

Osoby ubiegające się o świadczenie przedemerytalne powinny więc wraz z wnioskiem o takie świadczenie przedłożyć wszystkie dowody wymagane do ustalenia prawa do emerytury oraz jej wysokości, tym bardziej, że ustawa o świadczeniach przedemerytalnych wymaga wprost ich dołączenia do wniosku - art. 7 ust. 3 wymienionej ustawy. Wskazać należy, że takie postępowanie jest zasadne. Z praktyki wiadomo, że z upływem czasu trudniej jest o zdobycie dokumentacji sprzed lat. Ubezpieczony, który złoży wszelką niezbędną dokumentację, uniknie więc problemu jej pozyskiwania tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Co ważne, organ rentowy ustala prawo do świadczenia przedemerytalnego od następnego dnia po dniu złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Wymagana dokumentacja, bez której nie jest możliwe
przyznanie świadczenia przedemerytalnego
Dokumentacja z przebiegu
ubezpieczenia
Dokumentacja poświadczająca wymagane okoliczności związane z pobieraniem
zasiłku dla bezrobotnych
» świadectwo pracy zawierające podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego,
»  postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości - w przypadku osób, które prowadziły pozarolniczą działalność,
» dowody potwierdzające przebyte okresy składkowe i nieskładkowe oraz ewentualnie okresy pracy w gospodarstwie rolnym, a więc w szczególności świadectwa pracy lub zaświadczenia od płatników składek.
» dokument wydany przez powiatowy urząd pracy poświadczający:
- co najmniej 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
- okoliczność aktualnego zarejestrowania jako osoba bezrobotna,
- fakt, iż w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych wnioskodawca - bez uzasadnionej przyczyny - nie odmówił przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia,
» zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o dacie zarejestrowania osoby, która utraciła prawo do renty.
Dokumentacja wymagana przepisami ustawy o świadczeniach przedemerytalnych,
której brak nie wpływa na prawo do świadczenia przedemerytalnego

dokumenty stwierdzające wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu i uposażenia, przyjmowanych do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 ze zm.)

Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.)

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60