emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (383) z dnia 1.03.2015

Rozliczanie przychodu uzyskanego przez osobę na świadczeniu przedemerytalnym

1. Wpływ przychodu z pracy zarobkowej na pobierane świadczenie

Pracownikowi zostało przyznane świadczenie przedemerytalne od 31 grudnia 2014 r. Od 1 lutego 2015 r. podjął pracę na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem w wysokości 2.142 zł miesięcznie. W jaki sposób zostanie rozliczone świadczenie, jeżeli wynagrodzenie przekracza dopuszczalną miesięczną kwotę przychodu?

Rozliczanie przychodu uzyskanego przez osobę na świadczeniu przedemerytalnym
rys. Rozliczanie przychodu uzyskanego przez osobę na świadczeniu przedemerytalnym

Zasady dotyczące zawieszania i zmniejszania świadczeń przedemerytalnych oraz sposobu ich rozliczania uregulowane zostały w art. 5 i 6 ustawy przedemerytalnej. W zależności od wysokości osiąganego przychodu świadczenie przedemerytalne może być zmniejszone lub zawieszone, albo wypłacane w pełnej wysokości. Ostateczne rozliczenie przychodu następuje po zakończeniu roku rozliczeniowego, który dla zasiłków i świadczeń przedemerytalnych trwa od 1 marca do końca lutego następnego roku kalendarzowego. ZUS dokonuje rozliczenia rocznego lub miesięcznego, tj. w formie korzystniejszej dla świadczeniobiorcy.

Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych wyznaczyła dwa progi zarobkowe określane jako dopuszczalna i graniczna kwota przychodu. Jeżeli ubezpieczony osiąga miesięczny przychód:

 • nieprzekraczający dopuszczalnej kwoty przychodu, tj. od marca 2014 r. do lutego 2015 r. w wysokości 912,60 zł, to świadczenie jest wypłacane w pełnej wysokości,
   
 • przekraczający dopuszczalną kwotę przychodu, świadczenie podlega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia; niezależnie od kwoty tego zmniejszenia świadczenie nie może być niższe od gwarantowanej wysokości, która od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r. wynosi 495,69 zł,
   
 • przekraczający graniczną kwotę przychodu (od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r. - 2.555,10 zł), to świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu.

Jeżeli w trakcie trwania roku rozliczeniowego ubezpieczony podjął zatrudnienie lub inną działalność, a jego przychód przekracza dopuszczalną lub graniczną kwotę przychodu, to świadczenie ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu od miesiąca, w którym zaczął osiągać przychód lub od miesiąca, w którym została wydana stosowna decyzja.

W celu dokonania rozliczenia rocznego ZUS ustala łączną kwotę przychodu osiągniętego w okresie roku rozliczeniowego i porównuje z roczną dopuszczalną lub graniczną kwotą przychodu, które od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r. wynosiły odpowiednio 10.951,20 zł i 30.661,20 zł. Okres, z którego ustala się kwoty roczne ulega skróceniu, jeżeli prawo do świadczenia przedemerytalnego powstało lub ustało w trakcie roku rozliczeniowego.

  Przykład  

Kobieta w wieku 58 lat nabyła prawo do świadczenia przedemerytalnego od 1 października 2014 r. W styczniu 2015 r. podjęła zatrudnienie i nie zawiadomiła o tym ZUS. Z tytułu zatrudnienia uzyskuje wynagrodzenie w wysokości 2.100 zł. Dokonując rocznego rozliczenia świadczenia ZUS ustali, że w okresie od 1 października 2014 r. do 28 lutego 2015 r. roczna kwota dopuszczalna wynosi 4.563 zł (912,60 zł x 5 m-cy), a graniczna 12.775,50 zł (2.555,10 zł x 5 m-cy). Przychód osiągnięty przez kobietę w tym okresie (od 1 stycznia do 28 lutego 2015 r.) wyniósł 4.200 zł. Zainteresowana nie przekroczy dopuszczalnej kwoty przychodu za wskazany okres, w związku z czym świadczenie mogło być wypłacane w pełnej wysokości. Począwszy od 1 marca 2015 r. będzie otrzymywała świadczenie w kwocie gwarantowanej.


Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, ZUS może dokonać rozliczenia miesięcznego. Polega ono na ustaleniu kwot przychodu osiągniętego w poszczególnych miesiącach roku rozliczeniowego i porównaniu ich z kwotami dopuszczalną i graniczną ustaloną dla tych miesięcy.

  Przykład  

Zakładamy, że kobieta, o której mowa w poprzednim przykładzie, zgłosiła wniosek o rozliczenie miesięczne. W okresie rozliczeniowym jej przychód wynosił: październik - 0,00 zł, listopad - 0,00 zł, grudzień - 0,00 zł, styczeń - 2.100 zł, luty - 2.100 zł. Z miesięcznego sposobu rozliczenia wynika, że świadczenie przedemerytalne w styczniu i lutym 2015 r. powinno być wypłacone w gwarantowanej kwocie 495,69 zł, ponieważ uzyskany przychód przekracza dopuszczalną miesięczną kwotę przychodu (912,60 zł), ale nie przekracza granicznej miesięcznej kwoty przychodu (2.555,10 zł). W tej sytuacji rozliczenie roczne będzie korzystniejsze dla zainteresowanej.

2. Rozliczenie świadczeniobiorcy nabywającego prawo do emerytury

W czerwcu 2015 r. osiągnę wiek emerytalny i przejdę ze świadczenia przedemerytalnego na emeryturę. Obecnie jestem zatrudniony na 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę. Czy z osiąganego przychodu powinienem rozliczyć się bezpośrednio po przejściu na emeryturę, czy dopiero w 2016 r.?

Podstawowa zasada rozliczania świadczeń przedemerytalnych z tytułu osiągania dodatkowych przychodów polega na tym, że dokonuje się go po zakończeniu roku rozliczeniowego, czyli po 28 lutego każdego roku (art. 6 ust. 1 ustawy przedemerytalnej). W praktyce, jak wyjaśnia ZUS, na wniosek osoby zainteresowanej rozliczenie świadczenia przed zakończeniem roku rozliczeniowego może nastąpić gdy:

 • świadczeniobiorca utracił prawo do świadczenia przedemerytalnego np. w związku z ukończeniem wieku emerytalnego, nabyciem prawa do emerytury bądź też nabyciem lub objęciem w posiadanie nieruchomości rolnej,
   
 • prawo do świadczenia przedemerytalnego zostało zawieszone wskutek przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, podjęcia wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej lub na wniosek zainteresowanego.

Rozliczenie jest dokonywane wówczas za faktyczny okres, w jakim przysługiwało prawo do świadczenia przedemerytalnego.

  Przykład  

W kwietniu 2012 r. ZUS przyznał 55-letniej kobiecie prawo do świadczenia przedemerytalnego. Od 3 kwietnia 2014 r. zainteresowana podjęła zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. W listopadzie 2014 r. zgłosiła wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy, którą ZUS przyznał od 6 grudnia 2014 r. W grudniu 2014 r. zainteresowana złożyła zaświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu w okresie od 3 kwietnia do 5 grudnia 2014 r. Na tej podstawie ZUS dokonał rozliczenia przychodu za wskazany okres.


Roczna graniczna i dopuszczalna kwota przychodu ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do okresu pobierania świadczenia w roku rozliczeniowym.

  Przykład  

W 2010 r. ZUS przyznał prawo do świadczenia przedemerytalnego 61-letniemu mężczyźnie. W 2012 r. zainteresowany podjął zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na 1/4 etatu. Przychód uzyskany z tytułu tego zatrudnienia nie przekraczał dopuszczalnej kwoty przychodu i świadczenie było wypłacane w pełnej wysokości. W dniu 1 grudnia 2014 r. osiągnął wiek emerytalny i ZUS ustalił mu prawo do emerytury. Dotychczas zainteresowany rozliczał się po zakończeniu roku rozliczeniowego. W tym przypadku złożył zaświadczenie o wysokości przychodu w grudniu 2014 r. Świadczenie przedemerytalne podlega rozliczeniu za okres od 1 marca do 30 listopada 2014 r. W tym okresie zainteresowany zarobił 7.650 zł. Dopuszczalna kwota przychodu ustalona dla tego okresu wynosi 8.213,40 zł (912,60 zł x 9). Kwota ta nie została przekroczona, a zatem świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości.

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60