emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014

Zmiana limitów zarobkowych dla osób na świadczeniu przedemerytalnym

Osoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego, podobnie jak emeryci i renciści, mogą uzyskiwać dodatkowe przychody. I tutaj jednak ustawodawca przewidział pewne limity, przekroczenie których skutkuje zmniejszeniem wysokości świadczenia, a nawet jego zawieszeniem. Stanowią one odpowiedni procent przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych. Ta tzw. graniczna i dopuszczalna kwota przychodu zmienia się raz w roku, właśnie z dniem 1 marca.


Praca na świadczeniu

Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest osobom, które zakończyły swą aktywność zawodową z przyczyn określonych w art. 2 ust. 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (np. w związku z likwidacją pracodawcy lub stanowiska pracy albo ogłoszeniem upadłości prowadzonej działalności pozarolniczej) i jednocześnie spełniają warunki ustalone dla uzyskania tego rodzaju świadczenia. Chodzi tu o ukończenie określonego wieku i/lub legitymowanie się wymaganym stażem pracy, a także posiadanie przez wskazany okres statusu osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku.

Mimo iż kryteria warunkujące prawo do świadczenia przedemerytalnego ewidentnie związane są z brakiem możliwości zatrudnienia, nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoba już uprawniona do tego świadczenia podjęła pracę zarobkową. Jedynym ograniczeniem w tym zakresie jest wysokość uzyskiwanych z tego tytułu przychodów.


Ustalone progi zarobkowe

Limity przychodów dla osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego zostały ustalone na poziomie:

 • tzw. dopuszczalna kwota przychodu - 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych,
   
 • tzw. graniczna kwota przychodu - 70% wynagrodzenia jak wyżej.

Kwoty te obowiązują w danym roku rozliczeniowym obejmującym okres od 1 marca każdego roku do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego. Dla roku rozliczeniowego, który rozpoczął się z dniem 1 marca 2014 r., dopuszczalna i graniczna kwota przychodu została ustalona w oparciu o przeciętne wynagrodzenie z 2013 r. (patrz tabela). Ponieważ nastąpił jego wzrost w stosunku do 2012 r., oznacza to dla osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego możliwość zwiększenia uzyskiwanych przychodów bez określonych konsekwencji dla pobieranego świadczenia.


Zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia

Jeżeli przychód uzyskany przez świadczeniobiorcę będzie wyższy od dopuszczalnej kwoty przychodu, jednak nie przekroczy granicznej kwoty przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega stosownemu zmniejszeniu. Polega ono na zmniejszeniu kwoty świadczenia o wartość odpowiadającą kwocie tego przekroczenia. Przy czym w przypadku gdy w wyniku tego zmniejszenia kwota świadczenia przedemerytalnego okazałaby się niższa od tzw. gwarantowanej kwoty świadczenia, wypłacana jest kwota gwarantowana. Jej wysokość została określona w art. 5 ust. 4 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych i podlega waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną, a więc zmienia się co roku również z dniem 1 marca (patrz tabela).

Jeśli natomiast kwota przychodu uzyskana przez świadczeniobiorcę przekracza graniczną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu.


Jakie przychody?

Dla celów zawieszalności lub zmniejszenia wysokości świadczenia przedemerytalnego brany jest pod uwagę przychód, o którym mowa w art. 104 ustawy emerytalnej. Chodzi tu zatem o przychód z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, a więc z tytułu:

 • zatrudnienia,
   
 • służby,
   
 • innej pracy zarobkowej albo
   
 • prowadzenia pozarolniczej działalności,

w tym wykonywanych za granicą, oraz z tytułu

 • służby pełnionej w tzw. służbach mundurowych, wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy emerytalnej, tj. np. w Wojsku Polskim, Policji lub Państwowej Straży Pożarnej.


Przychód uważa się za osiągnięty w miesiącu, w którym został wypłacony.


Co istotne, przy ustalaniu przychodu dla celów zawieszenia lub zmniejszenia wysokości świadczenia przedemerytalnego nie uwzględnia się kwot przychodu należnych za okres przed dniem, od którego ustalono prawo do tego świadczenia.

Obowiązek informacyjny wobec ZUS

Osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić organ rentowy o osiąganiu przychodu oraz o jego wysokości, a po zakończeniu roku rozliczeniowego, w terminie do dnia 31 maja następnego roku, o wysokości przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym, z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach tego roku. Obowiązek ten spoczywa również odpowiednio na pracodawcy i zleceniodawcy lub innym płatniku składek, a w przypadku osoby pełniącej służbę - na właściwej jednostce organizacyjnej.

W oparciu o przekazane informacje ZUS, jako płatnik świadczenia przedemerytalnego, na bieżąco odpowiednio:

 • wypłaca świadczenie w pełnej kwocie,
   
 • zmniejsza wysokość świadczenia lub
   
 • zawiesza prawo do świadczenia.

Ostateczne rozliczenie uzyskiwanych przychodów następuje jednak dopiero po zakończeniu roku rozliczeniowego, w formie miesięcznej lub rocznej, w zależności od tego, która z nich okaże się korzystniejsza dla świadczeniobiorcy.

Limity przychodów dla osób uprawnionych do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego

Przeciętne wynagrodzenie
w gospodarce narodowej

Okres

Dopuszczalna kwota przychodu
(25% przeciętnego wynagrodzenia)

Graniczna kwota
przychodu
(70% przeciętnego wynagrodzenia)

Gwarantowana
kwota
świadczenia

rok

kwota

miesięczna*

roczna

miesięczna*

roczna

miesięczna

roczna

(1)

(2)

(3)

(4) =(2) × 25%

(5) = (4) × 12

(6) = (2) × 70%

(7) =(6) × 12

(8)

(9) =(8) × 12

2011

3.399,52 zł

od 1 marca 2012 r. do 28 lutego 2013 r.

849,90 zł

10.198,80 zł

2.379,70 zł

28.556,40 zł

469,12 zł

5.629,44 zł

2012

3.521,67 zł

od 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r.

880,50 zł

10.566,00 zł

2.465,20 zł

29.582,40 zł

487,88 zł

5.854,56 zł

2013

3.650,06 zł

od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r.

912,60 zł

10.951,20 zł

2.555,10 zł

30.661,20 zł

495,69 zł

5.948,28 zł

* kwoty zaokrąglone do 10 groszy w górę,

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170)

Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.)

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

PIT 2022 - Korzystaj bezpłatnie - https://www.gofin.pl/pit/
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.