emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016

Świadczenie przedemerytalne w przypadku nieprzyjęcia nowych warunków pracy

Nasza firma przeniosła swoją siedzibę do innej miejscowości. Pracownikom został zagwarantowany dojazd do pracy autobusem firmowym. Wszystkim zatrudnionym zaproponowano nowe warunki pracy i płacy na zasadach wynikających z Kodeksu pracy. Jedna z pracownic odmówiła przyjęcia nowych warunków pracy i płacy, zatem umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Pracownica ukończyła 55 lat i posiada ponad 30-letni staż pracy. Czy w takiej sytuacji ma ona szansę na otrzymanie świadczenia przedemerytalnego?

Świadczenie przedemerytalne przysługuje pracownikowi, z którym rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego nastąpiło:

  • z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy albo
     
  • z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

u którego/w którym był zatrudniony przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

W przypadku pracownika, w zależności od przyczyny dotyczącej rozwiązania stosunku pracy oraz płci, wymagane jest m.in. udokumentowanie odpowiedniego okresu uprawniającego do emerytury oraz w niektórych przypadkach ukończenie stosownego wieku. Kobieta, z którą rozwiązano stosunek pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, nabędzie uprawnienia do omawianego świadczenia, jeżeli do dnia rozwiązania stosunku pracy:

  • ukończyła co najmniej 55 lat oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat lub
     
  • posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat.

Co ważne, świadczenie przedemerytalne przysługuje po upływie co najmniej 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Warunki, po spełnieniu których pracownikowi przysługuje świadczenie, szczegółowo określone są w art. 2 ust. 1 pkt 1-2, 5-6 oraz ust. 2-5 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 ze zm.).

W oparciu o przedstawioną przez wnioskodawczynię dokumentację do ustalenia prawa do świadczenia przedemerytalnego organ rentowy będzie oceniał m.in., czy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Może się zdarzyć, że ZUS odmówi prawa do świadczenia. Wówczas zainteresowana będzie mogła skorzystać z możliwości zaskarżenia decyzji. Sprawy, w których organ rentowy uznał, że wskutek odmowy przyjęcia przez pracownika wypowiedzenia zmieniającego nie doszło do rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, miały już swój finał w sądzie. Analiza orzecznictwa sądowego prowadzi do wniosku, że o wyniku sprawy w głównej mierze decyduje stan faktyczny.

Trudno jest zatem ocenić, czy pracownica spełni warunki do świadczenie przedemerytalnego.

Przykładowe wyroki sądów w sprawie odmowy przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego w kontekście prawa do świadczenia przedemerytalnego

"(...) Świadczenie przedemerytalne w razie utraty zatrudnienia na skutek odmowy przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego winno przysługiwać tylko wyjątkowo, gdy nowe warunki proponowane w związku z wypowiedzeniem zmieniającym można uznać za zmierzające do rozwiązania stosunku pracy lub obiektywnie nie do przyjęcia. Jeżeli pracownik odrzuca nowe warunki, które obiektywnie są do przyjęcia i nie mają charakteru propozycji pozornej, zmierzającej w istocie do zakończenia stosunku pracy, to oczywiście ma on prawo to uczynić, jednak nie ma racjonalnego powodu, który usprawiedliwiałby wypłacanie w takiej sytuacji świadczenia przedemerytalnego".

Z wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 maja 2016 r., sygn. akt III AUa 1004/15


"Jeżeli warunki wypowiedzenia zmieniającego prowadziły do niekorzystnej zmiany warunków płacy ubezpieczonej i odmowa przyjęcia przez ubezpieczoną takich warunków płacy nie stanowiła współprzyczyny rozwiązania stosunku pracy, to nie można kwestionować, że stosunek pracy ubezpieczonej ustał z przyczyn dotyczących zakładu pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych".

Z wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2015 r., sygn. akt III AUa 1681/14


"Sposób rozwiązania umowy o pracę w postaci wypowiedzenia zmieniającego odpowiada wskazanemu w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych pojęciu przyczyn dotyczących zakładu pracy".

Z wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 maja 2013 r., sygn. akt III AUa 1557/12

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60