emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015

Świadczenie przedemerytalne dla osoby, która utraciła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

Kobieta przez ostatnich 7 lat pobierała rentę z tytułu niezdolności do pracy. Obecnie lekarz orzecznik ZUS orzekł, że jest zdolna do pracy, a tym samym od przyszłego miesiąca ZUS zaprzestanie wypłaty renty (przyznanej do końca października 2015 r.). Czy może ona ubiegać się o świadczenie przedemerytalne, jeśli posiada 29 lat pracy?

Tak, jeśli ukończyła wiek 55 lat i zarejestruje się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy przedemerytalnej, prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która:

 • zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat,
   
 • do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna,
   
 • osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny.
Ważne: Nieprzerwany 5-letni okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy nie musi przypadać w ostatnich 5 latach, jednakże istotne jest pobieranie świadczenia rentowego obowiązkowo przez taki okres.

Ponadto osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne musi spełnić dodatkowe warunki, wymienione w pierwszym artykule niniejszego działu, tj. m.in. nadal być zarejestrowana jako bezrobotna i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w terminie 30 dni od wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych (art. 2 ust. 3 ustawy przedemerytalnej).

Pod pojęciem ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy rozumie się:

 • utratę dalszych uprawnień do świadczenia z powodu upływu okresu na jaki renta była przyznana lub
   
 • niezgłoszenie wniosku o ustalenie prawa na dalszy okres, albo
   
 • orzeczenie przez lekarza orzecznika ZUS odzyskania zdolności do pracy.


Zwracamy uwagę!
Świadczenie przedemerytalne nie może zostać przyznane osobie, która zgłosiła wniosek o zawieszenie prawa do renty, albo gdy renta została zawieszona w związku z osiąganiem przychodu w wysokości przekraczającej 130% przeciętnego wynagrodzenia. Okres zawieszenia wypłaty renty z powodu osiągania ww. przychodu podlega odliczeniu z wymaganych 5 lat pobierania tego świadczenia.

Jak wskazano na wstępie, rejestracja w powiatowym urzędzie pracy musi nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni licząc od następnego dnia po ustaniu prawa do renty. Za dzień ustania prawa do renty uważa się pierwszy dzień miesiąca przypadającego po miesiącu, do którego przysługiwała renta okresowa lub dzień określony w decyzji ZUS, jeżeli przyczyna ustania prawa do renty jest inna niż upływ okresu, na jaki została przyznana. Jeśli wniosek o ustalenie dalszego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy został zgłoszony nie później niż w miesiącu, od którego ustało prawo do renty okresowej, warunek terminowego zarejestrowania się w urzędzie pracy uważa się za spełniony, jeżeli rejestracja nastąpiła w ciągu 30 dni od wydania decyzji odmawiającej prawa do renty na dalszy okres.

Wskazniki i stawki
Kwoty przychodu z pracy zarobkowej wpływające
na zawieszalność świadczeń podajemy w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

Wspomnijmy, że kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 1.027,39 zł miesięcznie i podlega waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie emerytalnej. Z tym jednak, że wysokość świadczenia przedemerytalnego dla osób, które nabyły prawo do tego świadczenia po ustaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, nie może być wyższa niż ostatnio otrzymywana renta.

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60